Responsive image

  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563  2020-05-21
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563  2020-05-12
  ประกาศผลผู้ชนการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป้นหนังสือ ประ  2020-04-27
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563  2020-04-24
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อยาจำนวน 1 รายการ  2020-02-04
  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการปี 2562  2020-03-20
  เผยแพร่ประกาศแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2563  2020-03-18
  เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddin  2020-03-19
  เผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  2020-03-16
  เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงแนวรั้วคอนกรีตฯ  2020-03-02
  เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อสูบน้ำเสียฯด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  2020-02-14
  เผยแพร่ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563  2020-02-12
  ประกาศเผยแพร่ข้อมูลยกเลิกประกาสประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ  2020-02-07
  ประกาศเผยแพร่ข้อมูลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ  2020-02-07
  เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงแนวรั้วคอนกรีตฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  2020-01-31
  ประกาศเผยแพร่เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ  2020-01-23
  ประกาศผลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562  2020-01-16
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 เรื่อง ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียฯ จำนวน 1 รายการ  2020-01-06
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 เรื่องปรับปรุงแนวรั้วคอนกรีตฯ จำนวน 1 รายการ  2020-01-06
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจีดจ้างปีงบประมาณ 2563 เรื่องครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ  2020-01-06

@ พัฒนาโดย IT โรงพยาบาลบางระจัน V.4.0