รายการประชาสัมพันธ์

# เรื่อง
แบบฟอร์มใบเบิกพัสดุ

POST : 2024-05-15 | view : 12
View
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2567

POST : 2024-05-07 | view : 12
View
โรงพยาบาลบางระจันได้รับอนุมัติการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลทั้งองค์กร พ.ศ. 2567

POST : 2024-05-08 | view : 16
View
เอกสารขอเปลี่ยนแปลงเลขบัญชีธนาคาร

POST : 2024-04-19 | view : 20
View
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2567)

POST : 2024-04-04 | view : 20
View
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2567

POST : 2024-04-04 | view : 27
View
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบางระจัน ครั้งที่ 1/2567

POST : 2024-04-10 | view : 32
View
ใบขอใช้รถยนต์

POST : 2024-04-10 | view : 35
View
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

POST : 2024-04-05 | view : 35
View
ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

POST : 2024-03-25 | view : 44
View
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

POST : 2024-03-15 | view : 34
View
ประกาศ PRIVACY POLICY ที่ สธ.0212ว 410 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

POST : 2024-03-12 | view : 36
View
ประกาศ Privacy Notice ที่ สธ. 0212ว 14039 ลงวันที่ 24 มิถุนายน

POST : 2024-03-12 | view : 36
View
ประกาศ Privacy Notice ที่ สธ. 0212ว 11424 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

POST : 2024-03-12 | view : 32
View
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2567

POST : 2024-02-09 | view : 44
View
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

POST : 2024-03-01 | view : 50
View
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซ่อมแซมหลังคาอาคารปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน

POST : 2024-02-09 | view : 59
View
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(ยา) ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2566 ถึง ธันวาคม 2566)

POST : 2024-02-01 | view : 63
View
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(ยา) ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2566 ถึง กันยายน 2566)

POST : 2023-11-03 | view : 47
View
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือนธันวาคม 2566)

POST : 2024-02-06 | view : 49
View
แผนรายรับ-รายจ่าย เงินบำรุง รอบที่ 1

POST : 2024-01-16 | view : 64
View
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2566

POST : 2024-01-08 | view : 69
View
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

POST : 2023-12-06 | view : 58
View
แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ปีงบประมาณ 2567 หน่วยงาน คปสอ.บางระจัน แผนยุทธศาสตร์ - แผนงานประจำ

POST : 2023-12-28 | view : 99
View
เอกสาร จัดทำแผนทางการเงิน (PLAFIN) ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โรงพยาบาลบางระจัน

POST : 2023-12-28 | view : 72
View
เอกสาร จัดทำแผนทางการเงิน (PLAFIN) ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โรงพยาบาลบางระจัน

POST : 2023-12-28 | view : 77
View
เอกสาร การจัดทำแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ของหน่อยบริการสั่งกัดสำนักงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โรงพยาบาลบางระจัน

POST : 2023-12-28 | view : 73
View
เอกสาร การจัดทำแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ของหน่อยบริการสั่งกัดสำนักงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โรงพยาบาลบางระจัน

POST : 2023-12-28 | view : 66
View
แผนเงิน (Plan fin) ปีงบประมาณ 2567

POST : 2023-12-01 | view : 70
View
แผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2567

POST : 2023-12-01 | view : 86
View
รายงานงบการเงินประจำปี 2566 โรงพยาบาลบางระจัน

POST : 2023-12-27 | view : 67
View
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2566

POST : 2023-11-07 | view : 63
View
คำสั่งชมรมคุณธรรมจริยธรรม

POST : 2023-11-15 | view : 72
View
แผนคุณธรรมจริยะธรรมโรงพยาบาลบางระจัน

POST : 2023-11-15 | view : 59
View
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ (Solar Cell) ขนาดกำลังการติดตั้งไม่น้อยกว่า 100 kW ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

POST : 2023-11-08 | view : 72
View
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม 2566 ถึง เดือนกันยายน 2566)

POST : 2023-10-10 | view : 78
View
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2566

POST : 2023-10-10 | view : 73
View
ประกาศโรงพยาบาลบางระจัน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโรงพยาบาลบางระจัน

POST : 2023-10-05 | view : 87
View
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2566

POST : 2023-09-15 | view : 71
View
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2566

POST : 2023-08-21 | view : 78
View
test

POST : 2023-08-31 | view : 91
View
ซ้อมแผนป้องกันอุบัติเหตุหมู่ของโรงพยาบาลบางระจัน

POST : 2023-08-25 | view : 78
View
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาราคาซื้อพร้อมติดติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ (Solar Cell) ขนาดกำลังการติดตั้งไม่น้อยกว่า 100 kW จำนวน 1 รายการ

POST : 2023-08-24 | view : 121
View
ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลบางระจัน ปี 2567

POST : 2023-08-17 | view : 89
View
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(ยา) ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2566 ถึง มิถุนายน 2566)

POST : 2023-08-10 | view : 90
View
ประกาศโรงพยาบาลบางระจัน เรื่องแนวปฏิบัติเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

POST : 2023-07-20 | view : 104
View
กล้องวงจรปิด

POST : 2023-07-24 | view : 96
View
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 3 (เดือนเมษายน 2566 ถึง เดือนมิถุนายน 2566)

POST : 2023-07-10 | view : 83
View
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2566

POST : 2023-07-10 | view : 83
View
ประกาศผลลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงตำแหน่งนักกายภาพ

POST : 2023-05-10 | view : 93
View
แผนประมาณการรายรับ ควบคุมค่าใช้จ่าย (Plan fin 2566) ครึ่งปีหลัง

POST : 2023-06-13 | view : 111
View
แผนเงินบำรุงปีงบประมาณ 2566 (ครึ่งปีหลัง)

POST : 2023-06-13 | view : 128
View
คู่มือการใช้งานระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล

POST : 2023-06-29 | view : 116
View
แผนผังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่เป็นปัจจุบันและมีบัญชีครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

POST : 2023-06-29 | view : 111
View
แผนและประวัติการบำรุงรักษา

POST : 2023-06-29 | view : 123
View
การตรวจสอบว่าบุคลากรได้รับทราบ เข้าใจ ยอมรับ และปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

POST : 2023-06-29 | view : 108
View
ระเบียบปฏิบัติและนำผลการประเมินมาปรับกระบวนการบังคับใช้ระเบียบปฏิบัติ

POST : 2023-06-29 | view : 104
View
ผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงแผนเพิ่มศักยภาพให้ดีขึ้น

POST : 2023-06-29 | view : 113
View
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

POST : 2023-06-08 | view : 75
View
ประกาศผู้ชนะการประกวดรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน

POST : 2023-06-13 | view : 70
View
แบบฟอร์ม สรุปรายงานผลการอบรม/ประชุม/สัมมนา

POST : 2023-06-01 | view : 122
View
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบางระจัน ครั้งที่ 1/2566

POST : 2023-04-30 | view : 114
View
เผยแพร่แผนการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่า (Solar Cell) ขนาดกำลังการติดตั้งไม่น้อยกว่า 100 kW

POST : 2023-06-07 | view : 70
View
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566

POST : 2023-05-11 | view : 81
View
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2566 ถึง เดือนมีนาคม 2566)

POST : 2023-04-20 | view : 83
View
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566

POST : 2023-04-20 | view : 80
View
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(ยา) ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2566 ถึง มีนาคม 2566)

POST : 2023-04-21 | view : 76
View
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

POST : 2023-01-04 | view : 138
View
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน

POST : 2023-03-31 | view : 85
View
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

POST : 2023-03-13 | view : 80
View
ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวัน (ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด)

POST : 2023-03-13 | view : 273
View
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบางระจัน ครั้งที่ 7/2565

POST : 2023-02-01 | view : 123
View
ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง การประมูลขายทอดตลาดพัสดุ ปี 2565 จำนวน 43 รายการ

POST : 2023-02-28 | view : 186
View
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565

POST : 2023-02-24 | view : 100
View
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566

POST : 2023-02-02 | view : 80
View
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนธันวาคม 2565)

POST : 2023-01-11 | view : 89
View
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565

POST : 2023-01-18 | view : 84
View
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

POST : 2022-12-15 | view : 94
View
แผนปฏิบัติการคปสอ.บางระจัน ปี 2566

POST : 2022-11-25 | view : 136
View
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบางระจัน ครั้งที่ 6/2565

POST : 2022-11-15 | view : 157
View
แผนประมาณการรายรับ ควบคุมค่าใช้จ่าย (Plan fin 2566)

POST : 2022-11-15 | view : 142
View
แผนเงินบำรุงปีงบประมาณ 2566

POST : 2022-11-15 | view : 84
View
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

POST : 2022-12-09 | view : 196
View
รวมเอกสารรายการเบิกจ่าย + คู่มือ ปีงบประมาณ 66 (พี่แดง) รพ.บางระจัน

POST : 2022-12-13 | view : 137
View
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

POST : 2022-12-09 | view : 110
View
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565

POST : 2022-11-02 | view : 93
View
แผนปฏิบัติการคปสอ.ประจำปี 2566

POST : 2022-11-25 | view : 161
View
เผยแพร่แผนประกาศประกวดราคาซ่อมแซมหลังคาอาคารปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

POST : 2022-11-23 | view : 107
View
เผยแพร่แผนประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

POST : 2022-11-23 | view : 110
View
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม 2565 ถึง เดือนกันยายน 2565)

POST : 2022-10-03 | view : 84
View
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565

POST : 2022-10-03 | view : 91
View
นโยบายนายแพทย์ สสจ.สิงห์บุรี "ประชาชนสิงห์บุรีสุขภาพดี มีอายุคาดเฉลี่ยนเพิ่มขึ้น ปี 2566" (SING)

POST : 2022-10-27 | view : 97
View
คู่มือการใช้งาน ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนสำหรับหน่วยบริการ (หมอพร้อม DID)

POST : 2022-10-26 | view : 139
View
การนำมาตรฐาน DHSA สู่การออกแบบระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอ

POST : 2022-10-19 | view : 149
View
sar 2022

POST : 2022-10-19 | view : 159
View
scoring 2020

POST : 2022-10-19 | view : 139
View
ปรับพฤติกรรมเปลี่ยนสุขภาพ

POST : 2022-10-19 | view : 151
View
คุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล (HA IT) ทำอย่างไรให้ยั่งยืน โดยโสภา อิสระณรงค์พันธ์ โรงพยาบาลน่าน

POST : 2022-10-05 | view : 151
View
นโยบายและทิศทาง การดาเนินงาน กระทรวงสาธารณสุข โดย นายแพทย์โอ ภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 3 ตุลาคม 2565

POST : 2022-10-04 | view : 111
View
นโยบายมุ่งเน้น ปี 2566 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีแล ะรัฐมนตรีว่า การกระทรวงสาธารณสุข

POST : 2022-10-03 | view : 153
View
นโยบายมุ่งเน้น ปี 2566 ดร.สาธิต ปีตุเตชะ รัฐมนตรีช่ว ยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

POST : 2022-10-03 | view : 163
View
นโยบายมุ่งเ น้น ปี 2566

POST : 2022-10-03 | view : 147
View
ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

POST : 2022-10-03 | view : 139
View
ด้านการบริการ!รนเลิศ (Service Excellence) น พ .ณ ร ง ค์ ส า ย ว ง ศ ์ รอ งป ลัด ก ระท รวงส าธ ารณ ส ุข (กลุ่มการกิจด้านพัฒนาการแพทย์)

POST : 2022-10-03 | view : 125
View
ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

POST : 2022-10-03 | view : 108
View
1.แผนงานโครงการและตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข

POST : 2022-10-03 | view : 399
View
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565

POST : 2022-09-08 | view : 111
View
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บและจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 Version 2.4

POST : 2022-09-20 | view : 163
View
ประกาศโรงพยาบาลบางระจัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) (คัดเลือกในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565

POST : 2022-09-15 | view : 188
View
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2565

POST : 2022-08-24 | view : 108
View
ด้วยโรงพยาบาลบางระจัน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ฉะนั้น อาศัยอำนาจ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างรายบคาบของหน่อยบริการในสังกัด กระทราวงสาธารณสุข

POST : 2022-08-26 | view : 194
View
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลบางระจัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

POST : 2022-08-09 | view : 118
View
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างประกอบอาหารผู้ป่วยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

POST : 2022-08-09 | view : 116
View
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 3 (เดือนเมษายน 2565 ถึง มิถุนายน 2565)

POST : 2022-05-10 | view : 127
View
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565

POST : 2022-05-04 | view : 114
View
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ปีงบประมาณ 2565 (งบค่าเสื่อม)

POST : 2022-04-07 | view : 117
View
BR ตำบลพักทัน

POST : 2022-05-04 | view : 113
View
การจัดตั้ง LONG COVID-CLINIC

POST : 2022-05-04 | view : 113
View
ผลงานปลูกถ่ายอวัยวะ อำเภอบางระจัน

POST : 2022-05-02 | view : 110
View
นำเสนอนิเทศงาน รอบที่ 2 คปสอ.บางระจัน 070765 v1

POST : 2022-05-02 | view : 101
View
PDPA หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ที่จะบังคับใช้ในประเทศไทยนี้ จะมีบทบาทในการคุ้มครองและให้สิทธิที่เราควรมีต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเราเองได้ รวมไปถึงการสร้างมาตรฐานของบุคคลหรือนิติบุคคล ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล, รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล, ใช้ข้อมู

POST : 2022-06-02 | view : 158
View
PDPA หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ที่จะบังคับใช้ในประเทศไทยนี้ จะมีบทบาทในการคุ้มครองและให้สิทธิที่เราควรมีต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเราเองได้ รวมไปถึงการสร้างมาตรฐานของบุคคลหรือนิติบุคคล ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล, รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล, ใช้ข้อมู

POST : 2022-06-07 | view : 306
View
พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

POST : 2022-06-02 | view : 139
View
คำสั่งจังหวัดสิงห์บุรีที่ 1400/2565 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามข้อกำหนดออกตามในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 46)

POST : 2022-06-02 | view : 172
View
ราชกิจจานุเบกษาประกาศ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 13) ที่ 13/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติตาม ฯลฯ

POST : 2022-06-02 | view : 115
View
ราชกิจจาฯ ประกาศ ข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 46 ผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทั่วราชอาณาจักร “สวมหน้ากากฯ โดยความสมัครใจ”

POST : 2022-06-02 | view : 112
View
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงพยาบาลบางระจัน

POST : 2022-05-03 | view : 117
View
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 2 ( เดือนมกราคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2565 ) ปีงบประมาณ 2565

POST : 2022-04-06 | view : 105
View
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงพยาบาลบางระจัน

POST : 2022-05-02 | view : 107
View
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงพยาบาลบางระจัน

POST : 2022-04-06 | view : 104
View
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลบางระจัน

POST : 2022-05-02 | view : 100
View
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลบางระจัน

POST : 2022-05-05 | view : 97
View
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลบางระจัน

POST : 2022-05-03 | view : 109
View
มาทำความเข้าใจกันหน่อยว่า พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ กฎหมาย PDPA มีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจกับพวกเรากันบ้าง

POST : 2022-06-02 | view : 110
View
สคร.7 ขอนแก่น เชิญชวนประชาชนในพื้นที่เข้ารับบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ตามแนวคิด “HIV ตรวจเร็ว รู้ก่อน ก้าวต่อได้”

POST : 2022-06-02 | view : 106
View
สธ.แนะ ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเพิ่มภูมิคุ้มกันสู้เชื้อโควิด สายพันธุ์ BA.4/BA.5 เตรียมหารือฉีดกลุ่มเด็ก 6 เดือนขึ้นไป หากผ่านอนุมัติ อย.

POST : 2022-06-02 | view : 109
View
แผนเงินบํารุง โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลบางระจัน

POST : 2022-06-01 | view : 201
View