รายการประชาสัมพันธ์

# เรื่อง
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565

POST : 2022-11-02 | view : 6
View
แผนปฏิบัติการคปสอ.ประจำปี 2566

POST : 2022-11-25 | view : 4
View
เผยแพร่แผนประกาศประกวดราคาซ่อมแซมหลังคาอาคารปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

POST : 2022-11-23 | view : 5
View
เผยแพร่แผนประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

POST : 2022-11-23 | view : 7
View
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม 2565 ถึง เดือนกันยายน 2565)

POST : 2022-10-03 | view : 8
View
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565

POST : 2022-10-03 | view : 11
View
นโยบายนายแพทย์ สสจ.สิงห์บุรี "ประชาชนสิงห์บุรีสุขภาพดี มีอายุคาดเฉลี่ยนเพิ่มขึ้น ปี 2566" (SING)

POST : 2022-10-27 | view : 13
View
คู่มือการใช้งาน ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนสำหรับหน่วยบริการ (หมอพร้อม DID)

POST : 2022-10-26 | view : 12
View
การนำมาตรฐาน DHSA สู่การออกแบบระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอ

POST : 2022-10-19 | view : 15
View
sar 2022

POST : 2022-10-19 | view : 14
View
scoring 2020

POST : 2022-10-19 | view : 14
View
ปรับพฤติกรรมเปลี่ยนสุขภาพ

POST : 2022-10-19 | view : 15
View
คุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล (HA IT) ทำอย่างไรให้ยั่งยืน โดยโสภา อิสระณรงค์พันธ์ โรงพยาบาลน่าน

POST : 2022-10-05 | view : 20
View
นโยบายและทิศทาง การดาเนินงาน กระทรวงสาธารณสุข โดย นายแพทย์โอ ภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 3 ตุลาคม 2565

POST : 2022-10-04 | view : 20
View
นโยบายมุ่งเน้น ปี 2566 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีแล ะรัฐมนตรีว่า การกระทรวงสาธารณสุข

POST : 2022-10-03 | view : 20
View
นโยบายมุ่งเน้น ปี 2566 ดร.สาธิต ปีตุเตชะ รัฐมนตรีช่ว ยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

POST : 2022-10-03 | view : 20
View
นโยบายมุ่งเ น้น ปี 2566

POST : 2022-10-03 | view : 19
View
ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

POST : 2022-10-03 | view : 19
View
ด้านการบริการ!รนเลิศ (Service Excellence) น พ .ณ ร ง ค์ ส า ย ว ง ศ ์ รอ งป ลัด ก ระท รวงส าธ ารณ ส ุข (กลุ่มการกิจด้านพัฒนาการแพทย์)

POST : 2022-10-03 | view : 19
View
ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

POST : 2022-10-03 | view : 20
View
1.แผนงานโครงการและตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข

POST : 2022-10-03 | view : 27
View
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565

POST : 2022-09-08 | view : 32
View
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บและจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 Version 2.4

POST : 2022-09-20 | view : 30
View
ประกาศโรงพยาบาลบางระจัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) (คัดเลือกในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565

POST : 2022-09-15 | view : 85
View
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2565

POST : 2022-08-24 | view : 32
View
ด้วยโรงพยาบาลบางระจัน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ฉะนั้น อาศัยอำนาจ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างรายบคาบของหน่อยบริการในสังกัด กระทราวงสาธารณสุข

POST : 2022-08-26 | view : 103
View
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลบางระจัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

POST : 2022-08-09 | view : 37
View
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างประกอบอาหารผู้ป่วยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

POST : 2022-08-09 | view : 30
View
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 3 (เดือนเมษายน 2565 ถึง มิถุนายน 2565)

POST : 2022-05-10 | view : 51
View
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565

POST : 2022-05-04 | view : 36
View
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ปีงบประมาณ 2565 (งบค่าเสื่อม)

POST : 2022-04-07 | view : 38
View
BR ตำบลพักทัน

POST : 2022-05-04 | view : 35
View
การจัดตั้ง LONG COVID-CLINIC

POST : 2022-05-04 | view : 36
View
ผลงานปลูกถ่ายอวัยวะ อำเภอบางระจัน

POST : 2022-05-02 | view : 33
View
นำเสนอนิเทศงาน รอบที่ 2 คปสอ.บางระจัน 070765 v1

POST : 2022-05-02 | view : 29
View
PDPA หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ที่จะบังคับใช้ในประเทศไทยนี้ จะมีบทบาทในการคุ้มครองและให้สิทธิที่เราควรมีต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเราเองได้ รวมไปถึงการสร้างมาตรฐานของบุคคลหรือนิติบุคคล ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล, รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล, ใช้ข้อมู

POST : 2022-06-02 | view : 64
View
PDPA หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ที่จะบังคับใช้ในประเทศไทยนี้ จะมีบทบาทในการคุ้มครองและให้สิทธิที่เราควรมีต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเราเองได้ รวมไปถึงการสร้างมาตรฐานของบุคคลหรือนิติบุคคล ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล, รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล, ใช้ข้อมู

POST : 2022-06-07 | view : 41
View
พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

POST : 2022-06-02 | view : 35
View
คำสั่งจังหวัดสิงห์บุรีที่ 1400/2565 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามข้อกำหนดออกตามในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 46)

POST : 2022-06-02 | view : 44
View
ราชกิจจานุเบกษาประกาศ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 13) ที่ 13/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติตาม ฯลฯ

POST : 2022-06-02 | view : 42
View
ราชกิจจาฯ ประกาศ ข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 46 ผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทั่วราชอาณาจักร “สวมหน้ากากฯ โดยความสมัครใจ”

POST : 2022-06-02 | view : 38
View
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงพยาบาลบางระจัน

POST : 2022-05-03 | view : 33
View
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 2 ( เดือนมกราคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2565 ) ปีงบประมาณ 2565

POST : 2022-04-06 | view : 30
View
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงพยาบาลบางระจัน

POST : 2022-05-02 | view : 32
View
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงพยาบาลบางระจัน

POST : 2022-04-06 | view : 30
View
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลบางระจัน

POST : 2022-05-02 | view : 28
View
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลบางระจัน

POST : 2022-05-05 | view : 26
View
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลบางระจัน

POST : 2022-05-03 | view : 28
View
มาทำความเข้าใจกันหน่อยว่า พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ กฎหมาย PDPA มีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจกับพวกเรากันบ้าง

POST : 2022-06-02 | view : 40
View
สคร.7 ขอนแก่น เชิญชวนประชาชนในพื้นที่เข้ารับบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ตามแนวคิด “HIV ตรวจเร็ว รู้ก่อน ก้าวต่อได้”

POST : 2022-06-02 | view : 37
View
สธ.แนะ ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเพิ่มภูมิคุ้มกันสู้เชื้อโควิด สายพันธุ์ BA.4/BA.5 เตรียมหารือฉีดกลุ่มเด็ก 6 เดือนขึ้นไป หากผ่านอนุมัติ อย.

POST : 2022-06-02 | view : 37
View
แผนเงินบํารุง โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลบางระจัน

POST : 2022-06-01 | view : 41
View