ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้บริหาร


Responsive image

นายธีรศักดิ์ เด่นดวง

นายแพทย์ระดับชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยบาลบางระจัน

ดำรงตำแหน่ง 11 พฤศจิกายน 2557 - ปัจจุบัน

ติดต่อ : Tel ::


:: ทำเนียบผู้บริหาร ::


Responsive image

พญ. พรพรรณ วรรณฤทธิ์

ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2522 - 31 มีนาคม 2523

Responsive image

นพ. บรรเทิง พงษ์สร้อยเพชร

ดำรงตำแหน่ง 1 เมษายน 2523 - 31 มีนาคม 2524

Responsive image

นพ. ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ

ดำรงตำแหน่ง 1 เมษายน 2524 - 31 มีนาคม 2526

Responsive image

นพ.มนตรี พงษ์พจน์เกษม

ดำรงตำแหน่ง 1เมษายน 2526 - 31 มีนาคม 2527

Responsive image

พญ.วนิดา สาดตระกูลวัฒนา

ดำรงตำแหน่ง 1 เมษายน 2527 - 31 มีนาคม 2529

Responsive image

พญ. ประภาพรรณ วงษ์บุตร

ดำรงตำแหน่ง 1 เมษายน 2529 - 31 มีนาคม 2531

Responsive image

นพ. สุวิชา ยันต์พิเศษ

ดำรงตำแหน่ง 1 เมษายน 2531 - 31 มีนาคม 2532

Responsive image

นพ. ทรงพล พูนทรัพย์

ดำรงตำแหน่ง 1 เมษายน 2532 - 25 มีนาคม 2535

Responsive image

นพ.เอกภพ หมื่นนุช

ดำรงตำแหน่ง 27 มีนาคม 2535 - 31 พฤษภาคม 2536

Responsive image

นพ.ชวลิต สังข์ประสิทธิ์

ดำรงตำแหน่ง 1 มิถุนายน 2536 - มิถุนายน 2547

Responsive image

นพ. สมเกียรติ ขำนุรักษ์

ดำรงตำแหน่ง 16 กรกฎาคม 2547 - เมษายน 2550

Responsive image

นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ

ดำรงตำแหน่ง 11 พฤษภาคม 2550 - 7 มกราคม 2554

Responsive image

นพ.มาโนช อิ่มสมบัติ

ดำรงตำแหน่งประมาณ 2 เดือน พ.ศ. 2554

Responsive image

นพ.สมศักดิ์ สุทธิพงศ์เกียรติ์

ดำรงตำแหน่ง 31 มีนาคม 2554 - เมษายน 2557