ประวัติของโรงพยาบาลบางระจัน

...

โรงพยาบาลบางระจัน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2522 เดิมเป็นสถานีอนามัยตำบลเชิงกลัด ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน้อย หมู่ที่ 8 ต่อมาได้ยกระดับเป็นโรงพยาบาล ขนาด 10 เตียงและย้ายมาอยู่หมู่ที่ 6 โดยใช้ที่ราชพัสดุของชลประทาน จำนวน 23 ไร่เศษ มีแพทย์หญิง พรพรรณ เป็นผู้อำนวยการคนแรก จากนั้นยกระดับ เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง เป็นอาคารผู้ป่วยนอกชั้นเดียว ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2536 กระทั่งปี พ.ศ. 2553 เริ่มก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2554 และเปิดให้บริการเมื่อ วันที่ 12 ธันวาคม 2554