อยู่อย่างไม่ประมาณ อยู่ร่วมกับโควิด-19 ต่อไปอย่างไร