2016-12-26  [ ]
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บและการจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ (43แฟ้ม) Version 2.2
2016-12-06  [ ]
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) สังกัดโรงพยาบาลบางระจัน
2016-11-15  [ ]
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่นตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2016-10-26  [ ]
ใบแจ้งซ่อม งาน IT
2016-10-10  [ ]
ปฏิทินปฏิบัติงาน ปี 2017
2016-09-15  [ ]
ประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)
2016-09-08  [ ]
Templates Power Point โรงพยาบาลบางระจัน (ใหม่)
2016-08-23  [ ]
การขายทอดตลาดพัสดถุครุภัณฑ์ชำรุด
2016-07-14  [ ]
ขอเชิญร่วมกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา วันศุกร์ที่ 15 ก.ค. 2559
2016-06-30  [ ]
คู่มือการกรอก 43 แฟ้ม และการตั้งค่าต่างๆใน hosxp และ hosxp_pcu

[ ข่าวทั้งหมด ] Total : 34 Record : 4 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ] Next>>