เรื่อง : ประชุมแผนยุทธศาสตร์ประเดน KPI template แผนยุทธฯ


รายละเอียด : เชิญกรรมการบริหาร บ่ายโมง ประชุมพร้อมกัน