เรื่อง : การประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขครั้งที่ 11/2561


รายละเอียด : ให้มีการจัดสถานที่ และติดตั้งเครื่องเสียง พร้อมใช้งาม