>>> ตรวจสอบห้องได้จาก วันที่ ถึง
ห้องประชุม เรื่องที่ประชุม วันที่ ถึงวันที่ เวลา ผู้จอง ต้องการ จำนวน[คน]
  ห้องจันนพรัตน์
ปรับปรุงและตรวจสอบรายการหัตถการในโปรแกรม Hos -xp
 2019-01-18 2019-01-18 13:00:00 - 16:00:00 เรณู เดชมา Notebook และ โปรเจคเตอร์ 5  
  ห้องจันนพรัตน์
ประชุมคณะกรรมการ คบสอ. บางระจัน ครั้งที่ 1/2562
 2019-01-22 2019-01-22 13:00:00 - 16:00:00 เกษมสุข จันทร์งาม Notebook และ โปรเจคเตอร์ 30  
  ห้องจันนพเก้า
อบรมบุคลากรตามโครงการโรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรม
 2019-01-29 2019-01-29 08:00:00 - 15:30:00 เกษมสุข จันทร์งาม Notebook และ โปรเจคเตอร์ ุ60  
  ห้องจันนพรัตน์
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การเพิ่มรายรับ ลดรายจ่าย
 2019-01-14 2019-01-15 13:00:00 - 16:00:00 เรณู เดชมา Notebook และ โปรเจคเตอร์ 15  
  ห้องจันนพเก้า
การทำบัตร Smart Card อสม.
 2019-01-18 2019-01-18 08:00:00 - 12:00:00 สุภัค เพ็ชร์นิล Notebook และ โปรเจคเตอร์ 100  
  ห้องประชุม 3
การจัดสรรค่าตอบแทนฉบับ 11
 2019-01-10 2019-01-10 13:30:00 - 16:30:00 บุญนำ นันทวนิช Notebook และ โปรเจคเตอร์ 15  
  ห้องจันนพเก้า
รับการเยี่ยมสำรวจจาก สรพ (survilance surway)
 2019-01-31 2019-01-31 07:30:00 - 16:00:00 ขนิษฐา สุขทอง Notebook 20  
  ห้องจันนพเก้า
GIN conference HA
 2019-01-29 2019-01-30 08:00:00 - 16:00:00 ขนิษฐา สุขทอง Notebook 25  
  ห้องประชุม 3
การรับการประเมินตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital
 2019-01-09 2019-01-09 09:00:00 - 12:00:00 เกษมสุข จันทร์งาม Notebook และ โปรเจคเตอร์ 20  
  ห้องจันนพเก้า
ความแตกฉานทางด้านสุขภาพเพื่อป้องกันภาวะไตเสื่อม (HL CKD)
 2019-01-24 2019-01-24 08:00:00 - 16:00:00 สุภัค เพ็ชร์นิล Notebook 120  
  ห้องจันนพเก้า
การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ของ สสจ. สิงห์บุรี
 2019-01-28 2019-01-28 08:30:00 - 16:00:00 เกษมสุข จันทร์งาม Notebook และ โปรเจคเตอร์ 70  
  ห้องจันนพเก้า
การประชุม อสม.
 2019-01-10 2019-01-10 09:00:00 - 16:00:00 เกษมสุข จันทร์งาม Notebook และ โปรเจคเตอร์ 119  
  ห้องจันนพเก้า
อบรมชมรมผู้สูงอายุ
 2019-01-09 2019-01-09 08:30:00 - 16:00:00 เกษมสุข จันทร์งาม Notebook และ โปรเจคเตอร์ 60  
  ห้องจันนพเก้า
การอบรมฟื้นฟูความรู้ด้านคุณภาพ
 2019-01-08 2019-01-08 09:00:00 - 16:00:00 เกษมสุข จันทร์งาม Notebook และ โปรเจคเตอร์ 50  
  ห้องจันนพเก้า
ประชุมงานแม่และเด็ก
 2018-12-28 2018-12-28 08:30:00 - 16:30:00 ธนัท ภัทรไพรศาล Notebook และ โปรเจคเตอร์ 40  
  ห้องจันนพรัตน์
ประชุม NCK
 2018-12-25 2018-12-25 08:30:00 - 16:30:00 ธนัท ภัทรไพรศาล Notebook และ โปรเจคเตอร์ 20  
  ห้องจันนพรัตน์
ประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ.
 2018-12-19 2018-12-19 13:00:00 - 16:30:00 เกษมสุข จันทร์งาม Notebook และ โปรเจคเตอร์ 15  
  ห้องจันนพรัตน์
ประชุมงานNCD
 2018-12-11 2018-12-11 13:30:00 - 15:00:00 จุฑารัตน์ ตรีภาชนาเลิศ Notebook และ โปรเจคเตอร์ 25  
  ห้องจันนพเก้า
ชมรมอสม.ตำบลเชิงกลัด
 2018-12-11 2018-12-11 08:30:00 - 13:00:00 นฤมล สุขประเสริฐ Notebook และ โปรเจคเตอร์ 119  
  ห้องจันนพเก้า
ชมรมผู้สูงอายุ
 2018-12-05 2018-12-05 08:30:00 - 13:00:00 นฤมล สุขประเสริฐ Notebook และ โปรเจคเตอร์ 80  

Total : 88 Record : 5 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>