>>> ตรวจสอบห้องได้จาก วันที่ ถึง
ห้องประชุม เรื่องที่ประชุม วันที่ ถึงวันที่ เวลา ผู้จอง ต้องการ จำนวน[คน]
  ห้องจันนพรัตน์
ประชุมทีมบริหารความเสี่ยง ( RSQ )
 2018-11-23 2018-11-23 13:00:00 - 15:00:00 บุษกร  อ่องมี Notebook และ โปรเจคเตอร์ 15  
  ห้องจันนพรัตน์
ประชุมคณะกรรมการ CFO และ CHRO ของอำเภอบางระจัน
 2018-11-19 2018-11-19 13:00:00 - 16:00:00 เกษมสุข จันทร์งาม Notebook และ โปรเจคเตอร์ 31  
  ห้องจันนพรัตน์
ประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ. ครั้งที่ 10/2561
 2018-11-15 2018-11-15 13:00:00 - 16:00:00 เกษมสุข จันทร์งาม Notebook และ โปรเจคเตอร์ 20  
  ห้องจันนพเก้า
การอบรมเพิ่มพูนความรู้ตามเกณฑ์รพ.สต.ติดดาว
 2018-12-06 2018-12-06 08:30:00 - 13:30:00 เรณู เดชมา Notebook และ โปรเจคเตอร์ 40  
  ห้องจันนพเก้า
การประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขครั้งที่ 11/2561
 2018-11-12 2018-11-12 08:30:00 - 12:00:00 เกษมสุข จันทร์งาม Notebook และ โปรเจคเตอร์ 119  
  ห้องจันนพเก้า
ประชุมชมรมผู้สูงอายุ
 2018-11-07 2018-11-07 08:30:00 - 12:00:00 เกษมสุข จันทร์งาม Notebook และ โปรเจคเตอร์ 80  
  ห้องจันนพรัตน์
ประชุมฝ่ายการพยาบาล
 2018-11-02 2018-11-02 13:00:00 - 16:00:00 ณีรนุช พิริยุตมสนธิ ไม่ต้องการ 30  
  ห้องจันนพเก้า
การประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขครั้งที่ 11/2561
 2018-11-12 2018-11-12 09:00:00 - 12:00:00 เกษมสุข จันทร์งาม Notebook และ โปรเจคเตอร์ 119  
  ห้องจันนพรัตน์
ทบทวนยุทธศาสตร์ปี 62-65 ของโรงพยาบาลบางระจัน
 2018-10-26 2018-10-26 13:30:00 - 16:00:00 เกษมสุข จันทร์งาม Notebook และ โปรเจคเตอร์ 15  
  ห้องจันนพรัตน์
คณะกรรมการ ENV
 2018-10-22 2018-10-22 13:30:00 - 16:00:00 เกษมสุข จันทร์งาม Notebook และ โปรเจคเตอร์ 15  
  ห้องจันนพรัตน์
คณะกรรมการ คปสอ. ครั้งที่ 5/2561
 2018-10-18 2018-10-18 13:30:00 - 16:00:00 เกษมสุข จันทร์งาม Notebook และ โปรเจคเตอร์ 30  
  ห้องจันนพรัตน์
ประชุมคณะกรรมการสารสนเทศ
 2018-10-09 2018-10-09 13:00:00 - 16:00:00 ธนกฤต เอกวริษฐ์ Notebook และ โปรเจคเตอร์ 20  
  ห้องจันนพรัตน์
ประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลบางระจัน
 2018-10-11 2018-10-11 13:00:00 - 16:00:00 ธนกฤต เอกวริษฐ์ Notebook และ โปรเจคเตอร์ 20  
  ห้องจันนพเก้า
ประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเดือนตุลาคม 2561
 2018-10-09 2018-10-09 08:12:00 - 08:12:00 เกษมสุข จันทร์งาม โปรเจคเตอร์ 119  
  ห้องจันนพรัตน์
ตรวจสอบเวชระเบียน
 2018-10-12 2018-10-12 13:00:00 - 16:30:00 สุนทรี ก้อนแข็ง Notebook และ โปรเจคเตอร์ 9  
 
  ::00 - ::00    
  ห้องจันนพรัตน์
ประชุมทีมเวชระเบียน
 2018-09-27 2018-09-27 13:00:00 - 16:30:00 สุนทรี ก้อนแข็ง Notebook และ โปรเจคเตอร์ 9  
  ห้องจันนพเก้า
ประชุมซ้อมแผนอัคคีภัยปี2561
 2018-09-28 2018-09-28 00:00:00 - 00:00:00 ธนกฤต เอกวริษฐ์ Notebook และ โปรเจคเตอร์ 40  
  ห้องจันนพรัตน์
พิจารณาแผนเงินบำรุงปีงบประมาณ 2562
 2018-09-17 2018-09-17 13:30:00 - 16:00:00 เรณู เดชมา Notebook และ โปรเจคเตอร์ 15  
  ห้องจันนพรัตน์
ประชุมแผนยุทธศาสตร์ประเดน KPI template แผนยุทธฯ
 2018-09-18 2018-09-18 13:00:00 - 16:00:00 ธนกฤต เอกวริษฐ์ Notebook และ โปรเจคเตอร์ 15  

Total : 63 Record : 4 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>>