>>> ตรวจสอบห้องได้จาก วันที่ ถึง
ห้องประชุม เรื่องที่ประชุม วันที่ ถึงวันที่ เวลา ผู้จอง ต้องการ จำนวน[คน]
  ห้องจันนพเก้า
มุฑิตาจิต สมพงษ์ เจริญพรหม
 2019-03-27 2019-03-27 11:00:00 - 14:00:00 ขนิษฐา สุขทอง Notebook 80  
  ห้องจันนพเก้า
แพทย์หลักสูตรระยะสั้นเวชศาสตร์ป้องกันสุขภาพจิตในชุมชน
 2019-03-28 2019-03-28 08:00:00 - 13:00:00 จิตอารีย์  เชื้อปุย Notebook และ โปรเจคเตอร์ 55  
  ห้องจันนพรัตน์
ชมรมผู้สูงอายุระดับอำเภอบางระจัน
 2019-03-15 2019-03-15 09:00:00 - 12:00:00 เกษมสุข จันทร์งาม Notebook และ โปรเจคเตอร์ 20  
  ห้องจันนพเก้า
ประชุมประจำเดือน
 2019-03-15 2019-03-15 14:00:00 - 17:00:00 ขนิษฐา สุขทอง Notebook และ โปรเจคเตอร์ ุ60  
  ห้องจันนพรัตน์
ประชุม คบสอ.บางระจัน
 2019-03-14 2019-03-14 13:00:00 - 16:00:00 เกษมสุข จันทร์งาม Notebook และ โปรเจคเตอร์ 25  
  ห้องจันนพเก้า
ประชุมประจำเดือนอาสาสมัครสาธารณสุข
 2019-03-12 2019-03-12 08:30:00 - 12:00:00 เกษมสุข จันทร์งาม Notebook และ โปรเจคเตอร์ 119  
  ห้องจันนพรัตน์
ประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ.บางระจัน
 2019-03-06 2019-03-06 13:30:00 - 16:00:00 เกษมสุข จันทร์งาม Notebook และ โปรเจคเตอร์ 20  
  ห้องประชุม 3
รับตรวจสอบภายในจังหวัด
 2019-03-13 2019-03-13 08:30:00 - 16:30:00 บุญนำ นันทวนิช Notebook และ โปรเจคเตอร์ 25  
  ห้องจันนพรัตน์
ประชุมคณะกรรมการ ENV
 2019-03-01 2019-03-01 13:00:00 - 16:00:00 เกษมสุข จันทร์งาม Notebook และ โปรเจคเตอร์ 15  
  ห้องจันนพรัตน์
การรับการประเมินอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเวชกรรม ของ สคร. และ สสจ.
 2019-03-04 2019-03-04 08:30:00 - 12:00:00 เกษมสุข จันทร์งาม Notebook และ โปรเจคเตอร์ 20  
  ห้องประชุม 3
ประชุมทีมบริหารความเสี่ยง ( RSQ )
 2019-02-27 2019-02-27 13:30:00 - 16:30:00 บุษกร  อ่องมี Notebook และ โปรเจคเตอร์ 10  
  ห้องประชุม 3
ประชุมทีมบริหารความเสี่ยง ( RSQ )
 2019-02-18 2019-02-18 13:00:00 - 15:00:00 บุษกร  อ่องมี Notebook และ โปรเจคเตอร์ 10  
  ห้องจันนพเก้า
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
 2019-02-27 2019-02-27 08:00:00 - 16:00:00 สุภัค เพ็ชร์นิล Notebook และ โปรเจคเตอร์ 50  
  ห้องจันนพรัตน์
การพัฒนาระบบงาน
 2019-02-14 2019-02-14 13:30:00 - 16:00:00 เรณู เดชมา Notebook และ โปรเจคเตอร์ 15  
  ห้องจันนพรัตน์
ขับเคลื่อนงานคุณภาพ HA
 2019-02-12 2019-02-12 13:00:00 - 16:00:00 ขนิษฐา สุขทอง Notebook และ โปรเจคเตอร์ 20  
 
ประชุมเจ้าหน้าที่ (ลาน OPD )
 2019-02-22 2019-02-22 14:00:00 - 16:00:00 ขนิษฐา สุขทอง ไม่ต้องการ  
  ห้องจันนพรัตน์
นิเทศงาน IC
 2019-02-20 2019-02-20 08:00:00 - 12:00:00 จิตอารีย์  เชื้อปุย Notebook และ โปรเจคเตอร์ 20  
  ห้องจันนพรัตน์
ประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ. ครั้งที่ 2/2562
 2019-02-07 2019-02-07 13:00:00 - 16:30:00 เกษมสุข จันทร์งาม Notebook และ โปรเจคเตอร์ 15  
  ห้องจันนพรัตน์
ประชุมคณะทำงานความแตกฉานทางด้านสุขภาพเพื่อป้องกันภาวะไตเสื่อม (HL CKD)
 2019-02-14 2019-02-14 09:00:00 - 16:00:00 สุภัค เพ็ชร์นิล Notebook 18  
  ห้องจันนพเก้า
ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลเชิงกลัด
 2019-02-08 2019-02-08 09:00:00 - 13:00:00 เกษมสุข จันทร์งาม Notebook และ โปรเจคเตอร์ 119  

Total : 110 Record : 6 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>