>>> ตรวจสอบห้องได้จาก วันที่ ถึง
ห้องประชุม เรื่องที่ประชุม วันที่ ถึงวันที่ เวลา ผู้จอง ต้องการ จำนวน[คน]
  ห้องจันนพรัตน์
ขับเคลื่อนงานคุณภาพ HA
 2019-02-12 2019-02-12 13:00:00 - 16:00:00 ขนิษฐา สุขทอง Notebook และ โปรเจคเตอร์ 20  
 
ประชุมเจ้าหน้าที่ (ลาน OPD )
 2019-02-22 2019-02-22 14:00:00 - 16:00:00 ขนิษฐา สุขทอง ไม่ต้องการ  
  ห้องจันนพรัตน์
นิเทศงาน IC
 2019-02-20 2019-02-20 08:00:00 - 12:00:00 จิตอารีย์  เชื้อปุย Notebook และ โปรเจคเตอร์ 20  
  ห้องจันนพรัตน์
ประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ. ครั้งที่ 2/2562
 2019-02-07 2019-02-07 13:00:00 - 16:30:00 เกษมสุข จันทร์งาม Notebook และ โปรเจคเตอร์ 15  
  ห้องจันนพรัตน์
ประชุมคณะทำงานความแตกฉานทางด้านสุขภาพเพื่อป้องกันภาวะไตเสื่อม (HL CKD)
 2019-02-14 2019-02-14 09:00:00 - 16:00:00 สุภัค เพ็ชร์นิล Notebook 18  
  ห้องจันนพเก้า
ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลเชิงกลัด
 2019-02-08 2019-02-08 09:00:00 - 13:00:00 เกษมสุข จันทร์งาม Notebook และ โปรเจคเตอร์ 119  
  ห้องจันนพเก้า
โครงการสร้างพฤติกรรมป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ รพ.บางระจัน
 2019-02-07 2019-02-07 08:30:00 - 16:30:00 เกษมสุข จันทร์งาม Notebook และ โปรเจคเตอร์ 100  
  ห้องจันนพเก้า
ชมรมผู้สูงอายุ
 2019-02-06 2019-02-06 09:00:00 - 13:00:00 เกษมสุข จันทร์งาม Notebook และ โปรเจคเตอร์ 60  
  ห้องจันนพรัตน์
ปรับปรุงและตรวจสอบรายการหัตถการในโปรแกรม Hos -xp
 2019-01-18 2019-01-18 13:00:00 - 16:00:00 เรณู เดชมา Notebook และ โปรเจคเตอร์ 5  
  ห้องจันนพรัตน์
ประชุมคณะกรรมการ คบสอ. บางระจัน ครั้งที่ 1/2562
 2019-01-22 2019-01-22 13:00:00 - 16:00:00 เกษมสุข จันทร์งาม Notebook และ โปรเจคเตอร์ 30  
  ห้องจันนพเก้า
อบรมบุคลากรตามโครงการโรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรม
 2019-01-29 2019-01-29 08:00:00 - 15:30:00 เกษมสุข จันทร์งาม Notebook และ โปรเจคเตอร์ ุ60  
  ห้องจันนพรัตน์
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การเพิ่มรายรับ ลดรายจ่าย
 2019-01-14 2019-01-15 13:00:00 - 16:00:00 เรณู เดชมา Notebook และ โปรเจคเตอร์ 15  
  ห้องจันนพเก้า
การทำบัตร Smart Card อสม.
 2019-01-18 2019-01-18 08:00:00 - 12:00:00 สุภัค เพ็ชร์นิล Notebook และ โปรเจคเตอร์ 100  
  ห้องประชุม 3
การจัดสรรค่าตอบแทนฉบับ 11
 2019-01-10 2019-01-10 13:30:00 - 16:30:00 บุญนำ นันทวนิช Notebook และ โปรเจคเตอร์ 15  
  ห้องจันนพเก้า
รับการเยี่ยมสำรวจจาก สรพ (survilance surway)
 2019-01-31 2019-01-31 07:30:00 - 16:00:00 ขนิษฐา สุขทอง Notebook 20  
  ห้องจันนพเก้า
GIN conference HA
 2019-01-29 2019-01-30 08:00:00 - 16:00:00 ขนิษฐา สุขทอง Notebook 25  
  ห้องประชุม 3
การรับการประเมินตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital
 2019-01-09 2019-01-09 09:00:00 - 12:00:00 เกษมสุข จันทร์งาม Notebook และ โปรเจคเตอร์ 20  
  ห้องจันนพเก้า
ความแตกฉานทางด้านสุขภาพเพื่อป้องกันภาวะไตเสื่อม (HL CKD)
 2019-01-24 2019-01-24 08:00:00 - 16:00:00 สุภัค เพ็ชร์นิล Notebook 120  
  ห้องจันนพเก้า
การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ของ สสจ. สิงห์บุรี
 2019-01-28 2019-01-28 08:30:00 - 16:00:00 เกษมสุข จันทร์งาม Notebook และ โปรเจคเตอร์ 70  
  ห้องจันนพเก้า
การประชุม อสม.
 2019-01-10 2019-01-10 09:00:00 - 16:00:00 เกษมสุข จันทร์งาม Notebook และ โปรเจคเตอร์ 119  

Total : 116 Record : 6 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>