>>> ตรวจสอบห้องได้จาก วันที่ ถึง
ห้องประชุม เรื่องที่ประชุม วันที่ ถึงวันที่ เวลา ผู้จอง ต้องการ จำนวน[คน]
  ห้องจันนพเก้า
อบรมชมรมผู้สูงอายุ
 2019-01-09 2019-01-09 08:30:00 - 16:00:00 เกษมสุข จันทร์งาม Notebook และ โปรเจคเตอร์ 60  
  ห้องจันนพเก้า
การอบรมฟื้นฟูความรู้ด้านคุณภาพ
 2019-01-08 2019-01-08 09:00:00 - 16:00:00 เกษมสุข จันทร์งาม Notebook และ โปรเจคเตอร์ 50  
  ห้องจันนพเก้า
ประชุมงานแม่และเด็ก
 2018-12-28 2018-12-28 08:30:00 - 16:30:00 ธนัท ภัทรไพรศาล Notebook และ โปรเจคเตอร์ 40  
  ห้องจันนพรัตน์
ประชุม NCK
 2018-12-25 2018-12-25 08:30:00 - 16:30:00 ธนัท ภัทรไพรศาล Notebook และ โปรเจคเตอร์ 20  
  ห้องจันนพรัตน์
ประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ.
 2018-12-19 2018-12-19 13:00:00 - 16:30:00 เกษมสุข จันทร์งาม Notebook และ โปรเจคเตอร์ 15  
  ห้องจันนพรัตน์
ประชุมงานNCD
 2018-12-11 2018-12-11 13:30:00 - 15:00:00 จุฑารัตน์ ตรีภาชนาเลิศ Notebook และ โปรเจคเตอร์ 25  
  ห้องจันนพเก้า
ชมรมอสม.ตำบลเชิงกลัด
 2018-12-11 2018-12-11 08:30:00 - 13:00:00 นฤมล สุขประเสริฐ Notebook และ โปรเจคเตอร์ 119  
  ห้องจันนพเก้า
ชมรมผู้สูงอายุ
 2018-12-05 2018-12-05 08:30:00 - 13:00:00 นฤมล สุขประเสริฐ Notebook และ โปรเจคเตอร์ 80  
  ห้องประชุม 3
ประชุมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณ
 2018-11-29 2018-11-29 15:30:00 - 16:30:00 บุญนำ นันทวนิช Notebook 15  
  ห้องจันนพเก้า
ประชุมรับการตรวจเยี่ยมจากทีมที่ปรึกษา คบสอ.บางระจัน
 2018-11-29 2018-11-29 13:00:00 - 16:00:00 เกษมสุข จันทร์งาม Notebook และ โปรเจคเตอร์ 35  
  ห้องประชุม 3
ประชุมคณะกรรมการ CQO และ CSO ตามยุทธศาสตร์ที่ 2
 2018-11-28 2018-11-28 13:30:00 - 16:00:00 เกษมสุข จันทร์งาม Notebook และ โปรเจคเตอร์ 30  
  ห้องจันนพเก้า
กิจกรรมกลุ่มพุทธรักษา
 2018-12-03 2018-12-03 08:00:00 - 13:00:00 ขนิษฐา สุขทอง Notebook 30  
  ห้องประชุม 3
ประชุมคณะกรรมการ CPPO
 2018-11-23 2018-11-23 13:30:00 - 16:00:00 เกษมสุข จันทร์งาม Notebook และ โปรเจคเตอร์ 15  
  ห้องจันนพรัตน์
ประชุมทีมบริหารความเสี่ยง ( RSQ )
 2018-11-23 2018-11-23 13:00:00 - 15:00:00 บุษกร  อ่องมี Notebook และ โปรเจคเตอร์ 15  
  ห้องจันนพรัตน์
ประชุมคณะกรรมการ CFO และ CHRO ของอำเภอบางระจัน
 2018-11-19 2018-11-19 13:00:00 - 16:00:00 เกษมสุข จันทร์งาม Notebook และ โปรเจคเตอร์ 31  
  ห้องจันนพรัตน์
ประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ. ครั้งที่ 10/2561
 2018-11-15 2018-11-15 13:00:00 - 16:00:00 เกษมสุข จันทร์งาม Notebook และ โปรเจคเตอร์ 20  
  ห้องจันนพเก้า
การอบรมเพิ่มพูนความรู้ตามเกณฑ์รพ.สต.ติดดาว
 2018-12-06 2018-12-06 08:30:00 - 13:30:00 เรณู เดชมา Notebook และ โปรเจคเตอร์ 40  
  ห้องจันนพเก้า
การประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขครั้งที่ 11/2561
 2018-11-12 2018-11-12 08:30:00 - 12:00:00 เกษมสุข จันทร์งาม Notebook และ โปรเจคเตอร์ 119  
  ห้องจันนพเก้า
ประชุมชมรมผู้สูงอายุ
 2018-11-07 2018-11-07 08:30:00 - 12:00:00 เกษมสุข จันทร์งาม Notebook และ โปรเจคเตอร์ 80  
  ห้องจันนพรัตน์
ประชุมฝ่ายการพยาบาล
 2018-11-02 2018-11-02 13:00:00 - 16:00:00 ณีรนุช พิริยุตมสนธิ ไม่ต้องการ 30  

Total : 116 Record : 6 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>