>>> ตรวจสอบห้องได้จาก วันที่ ถึง
ห้องประชุม เรื่องที่ประชุม วันที่ ถึงวันที่ เวลา ผู้จอง ต้องการ จำนวน[คน]
  ห้องจันนพรัตน์
กรรมการผู้สูงอายุ
 2016-05-31 2017-05-31 08:30:00 - 12:00:00 สุภัค เพ็ชร์นิล Notebook 15  
  ห้องจันนพเก้า
อสม.
 2017-05-09 2017-05-09 08:30:00 - 12:00:00 สุภัค เพ็ชร์นิล Notebook และ โปรเจคเตอร์ 120  
  ห้องจันนพเก้า
ผู้สูงอายุ
 2017-05-03 2017-05-03 08:30:00 - 13:00:00 สุภัค เพ็ชร์นิล Notebook 80  
  ห้องจันนพเก้า
เลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานที่อื่น
 2017-05-05 2017-05-05 11:00:00 - 14:00:00 เนืองทรัพย์ นาคสุข Notebook และ โปรเจคเตอร์ 100  
  ห้องจันนพเก้า
การสอนและประเมิน คุณภาพ รพ.
 2017-05-18 2017-05-19 08:00:00 - 17:00:00 เนืองทรัพย์ นาคสุข Notebook และ โปรเจคเตอร์ 40  
  ห้องจันนพรัตน์
นิเทศน์ QA
 2017-05-15 2017-05-15 13:00:00 - 16:00:00 เนืองทรัพย์ นาคสุข Notebook 20  
  ห้องจันนพรัตน์
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
 2017-05-03 2017-05-03 13:00:00 - 17:00:00 เนืองทรัพย์ นาคสุข Notebook และ โปรเจคเตอร์ 20  
 
 5/5/60 2017-04-26 00:00:00 - 00:00:00 เนืองทรัพย์ นาคสุข Notebook  
  ห้องจันนพรัตน์
คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ
 2017-05-31 2017-05-31 08:00:00 - 12:00:00 สุภัค เพ็ชร์นิล Notebook 15  
  ห้องจันนพเก้า
ชมรมผู้สูงอายุ
 2017-05-03 2017-05-03 08:00:00 - 12:00:00 สุภัค เพ็ชร์นิล Notebook 80  
  ห้องจันนพเก้า
ประชุม อสม. เชิงกลัด ประจำเดือน
 2017-05-09 2017-05-09 09:00:00 - 12:00:00 สุภัค เพ็ชร์นิล Notebook 120  
  ห้องจันนพเก้า
แข่งขันหนูน้อยคลานเร็ว
 2017-08-10 2017-08-10 08:00:00 - 16:00:00 สุภัค เพ็ชร์นิล Notebook 120  
  ห้องจันนพรัตน์
คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ
 2017-04-26 2017-04-26 08:00:00 - 12:00:00 สุภัค เพ็ชร์นิล ไม่ต้องการ 15  
  ห้องจันนพเก้า
ชมรมผู้สูงอายุ และกิจกรรมรดน้ำดำหัวเทศกาลสงกรานต์
 2017-04-18 2017-04-18 09:00:00 - 16:00:00 สุภัค เพ็ชร์นิล Notebook 150  
  ห้องจันนพเก้า
อบรมแกนนำเรื่องเทคนิคการเจรจาขอรับบริจาคดวงตา
 2017-04-11 2017-04-11 09:00:00 - 16:00:00 สุภัค เพ็ชร์นิล Notebook 80  
  ห้องจันนพเก้า
ประชุม อสม. เชิงกลัด ประจำเดือน
 2017-04-10 2017-04-10 09:00:00 - 12:00:00 สุภัค เพ็ชร์นิล Notebook 120  
  ห้องจันนพเก้า
ประชุม อสม. อำเภอบางระจัน
 2017-04-07 2017-04-07 09:00:00 - 13:00:00 สุภัค เพ็ชร์นิล Notebook 100  
  ห้องจันนพเก้า
การแลกเปลีย่นเรียนรู้ของผู้สูงอายุ
 2017-04-05 2017-04-05 09:00:00 - 16:00:00 สุภัค เพ็ชร์นิล Notebook 100  
  ห้องจันนพเก้า
ชมรมผู้บกพร่องทางจิต
 2017-05-23 2017-05-23 08:00:00 - 13:00:00 สุภาสุข พิศรูป Notebook และ โปรเจคเตอร์ 50  
  ห้องจันนพรัตน์
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสเทศ โรงพยาบาลบางระจันครั้งที่ 2/2560
 2017-03-31 2017-03-31 13:00:00 - 16:00:00 ธนัท ภัทรไพรศาล Notebook 20  

Total : 63 Record : 4 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ] Next>>