2018-11-21  [ ]
สสจ.ราชบุรี รับย้าย/เลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 1 ตำแหน่ง
2018-11-21  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-11-19  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-11-14  [ ]
รพ.อุทัยธานี รับย้าย ขรก.ให้ดำรงตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)
2018-11-12  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-11-09  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-11-09  [ ]
จ.พังงา รับเลื่อน ขรก. ให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ตำแหน่ง
2018-11-05  [ ]
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ ครั้งที่ 10/2561 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561
2018-11-02  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-11-01  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-11-01  [ ]
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ
2018-10-31  [ ]
การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2018-10-22  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-10-22  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-10-22  [ ]
รพ.พัทลุง รับสมัครคัดเลือก ขรก.ให้ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
2018-10-18  [ ]
ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561
2018-10-17  [ ]
รพ.อุทัยธานี รับเลื่อน ขรก. ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
2018-10-17  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-10-12  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-10-12  [ ]
รพ.น่านมีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ จำนวน 3 อัตรา
2018-10-12  [ ]
สสจ.ลพบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 ตำแหน่ง
2018-10-11  [ ]
ขอเชิญร่วมโครงการชี้แจงแนวทางการเขียนผลงานส่งสมัครรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2019 และรางวัลเลิศรัฐฯ
2018-10-10  [ ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญฯ
2018-10-08  [ ]
การดำเนินการเกี่ยวกับการย้าย การให้ปฏิบัติราชการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
2018-10-04  [ ]
ประกาศยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (จพ.สาธารณสุขอาวุโส)
2018-10-03  [ ]
รพ.สุราษฎร์ธานี รับย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผุ้อำนวยการฝ่ายบริหาร จำนวน 1 อัตรา
2018-10-03  [ ]
รพ.ราชบุรี รับเลื่อน ขรก. ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 5 ตำแหน่ง
2018-10-01  [ ]
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ฝ่ายสมาชิก สป.
2018-10-01  [ ]
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
2018-09-27  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-09-27  [ ]
โครงการอบรมระยะสั้น ( 4 เดือน) ทันตสาธารณสุข สำหรับทันตแพทย์ ปี 2562
2018-09-25  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-09-22  [ ]
VDO ชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) 2561
2018-09-20  [ ]
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
2018-09-20  [ ]
ประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) ครั้งที่ 2/2561

[ ข่าวทั้งหมด ] Total : 979 Record : 28 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ] Next>>