2018-01-11  [ ]
จ.อตรดิตถ์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกขรก.เพื่อย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งจพ.การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
2018-01-11  [ ]
สสจ.อำนาจเจริญ จะดำเนินการคัดเลือกขรก.เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในอัตราว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง
2018-01-11  [ ]
จ.อำนาจเจริญ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกขรก.เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในอัตราว่าง จำนวน 3 ตำแหน่ง
2018-01-10  [ ]
รพ.นครพิงค์ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน จำนวน 5 อัตรา
2018-01-10  [ ]
กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มีความประสงค์รับย้ายและรับโอน ขรก.เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนวก.พัสดุ จำนวน 1 อัตรา
2018-01-10  [ ]
รพ.อุทัยธานีมีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ขรก.พลเรือน ตำแหน่งจพ.พัสดุ จำนวน 1 อัตรา
2018-01-10  [ ]
จ.สิงห์บุรี มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ขรก จำนวน 2 ตำแหน่ง
2018-01-10  [ ]
รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็น พกส. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 12 อัตรา
2018-01-10  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-01-10  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-01-09  [ ]
รพ.ปราสาท รับเลื่อน ขรก. ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 อัตรา
2018-01-09  [ ]
จ.ปัตตานี รับย้าย/รับเลื่อน ขรก. ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ จำนวน 11 อัตรา
2018-01-09  [ ]
รพ.เสนา รับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 อัตรา
2018-01-09  [ ]
สสจ.อำนาจเจริญ รับเลื่อน ขรก. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
2018-01-04  [ ]
รพ.ศรีสังวรสุโขทัย มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ขรก.ไปดำรงตำแหน่งว่างนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ/ชำนาญการ
2017-12-29  [ ]
กฟผ. รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2017-12-29  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-12-29  [ ]
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ ประจำเดือนธันวาคม 2560
2017-12-28  [ ]
รพ.กระทุ่มแบน รับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 อัตรา
2017-12-28  [ ]
รพ.ราชบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่หนึ่ง
2017-12-27  [ ]
QR Code คู่มือสำหรับประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และคู่มือปฏิบัติงานฯ
2017-12-27  [ ]
รพ.อรัญประเทศมีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกขรก. เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
2017-12-27  [ ]
จ.อุตรดิตถ์มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกขรก. เพื่อย้าย โอนให้ดำรงตำแหน่งจพ.การเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
2017-12-26  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-12-25  [ ]
เอกสารการประชุม ประชุม VDO Conference ติดตามผลการดำเนินงาน ด้านข้อมูลสุขภาพ ในระบบ HDC ครั้งที่ 10/2560
2017-12-25  [ ]
สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 4 มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนจพ.ธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
2017-12-22  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-12-22  [ ]
รพ.พุทธโสธรมีความประสงค์รับย้ายขรก. ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ-ชำนาญการ
2017-12-22  [ ]
สสจ.ราชบุรีมีความประสงค์รับย้าย/รับโอน แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป
2017-12-22  [ ]
ก.ศป. ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก ตน.ตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น
2017-12-21  [ ]
สถาาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน
2017-12-21  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-12-20  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-12-20  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-12-20  [ ]
รพ.นครพิงค์มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ขรก.เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งจพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

[ ข่าวทั้งหมด ] Total : 986 Record : 29 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>