2017-12-20  [ ]
รพ.ตรัง มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ขรก. จำนวน 2 ตำแหน่ง
2017-12-20  [ ]
เอกสารประกอบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [28 พ.ย. 60]
2017-12-19  [ ]
สสจ.สิงห์บุรี ขยายเวลารับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
2017-12-19  [ ]
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาฯ ระบบการรับตรง ประจำปี 2561
2017-12-15  [ ]
รพ. 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มีความประสงค์รับย้าย รับโอน จำนวน 2 ตำแหน่ง
2017-12-15  [ ]
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 มีความประสงค์รับย้าย รับโอน นายแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
2017-12-15  [ ]
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 มีความประสงค์รับย้าย รับโอน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
2017-12-15  [ ]
รพ.สมเด็จพระยุพราช จอมบึง มีความประสงค์รับย้าย รับโอน นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา
2017-12-14  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-12-14  [ ]
รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี รับเลื่อน ขรก. ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพเิศษ จำนวน 4 อัตรา
2017-12-13  [ ]
รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รับย้าย/โอน ขรก. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
2017-12-12  [ ]
แผนปฏิบัติการ ปี 61
2017-12-12  [ ]
เชิญร่วมส่งหนังสือเข้าประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561
2017-12-12  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-12-12  [ ]
การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
2017-12-12  [ ]
รพ.ราชบุรี รับย้าย ขรก. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
2017-12-12  [ ]
รพ.นครพิงค์ สสจ.เชียงใหม่ รับเลื่อน ขรก. ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 อัตรา
2017-12-12  [ ]
จ.พังงา รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) จำนวน 1 ตำแหน่ง
2017-12-08  [ ]
สสจ.สุพรรณบุรี มีความประสงค์รับย้ายขรก. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
2017-12-07  [ ]
เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำแผนปฎิบัติการด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561
2017-12-07  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-12-07  [ ]
รับย้ายผอ.รพ.สต.
2017-12-07  [ ]
รับย้ายนักจัดการงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป รพช.พรหมบุรี สสจ.สิงห์บุรี
2017-12-06  [ ]
จ.พิษณุโลก รับย้าย ขรก. ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
2017-12-04  [ ]
เอกสาร รับ ผชรมว 4 ธค 60 ฉบับสมบุณ์
2017-12-06  [ ]
คู่มือหลักสูตรการอบรม อสม.เชี่ยวชาญ ด้านทันตสุขภาพ
2017-12-01  [ ]
สนง.จัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตน. จพ.การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
2017-12-01  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-12-01  [ ]
จ.ยะลามีความประสงค์รับย้ายขรก.จำนวน 1 อัตรา
2017-12-01  [ ]
สสจ.ร้อยเอ็ดมีความประสงค์รับย้าย/รับโอนขรก.จำนวน 5 ตำแหน่ง
2017-12-01  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-12-01  [ ]
สสจ.สมุทรสงครามมีความประสงค์คัดเลือกขรก.เพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผอ.รพ.สต.(นวก.ชำนาญการ) จำนวน 2 อัตรา
2017-12-01  [ ]
รพ.อุทัยธานีมีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ขรก.พลเรือน จำนวน 2 อัตรา
2017-12-01  [ ]
จ.ตรัง รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) จำนวน 1 ตำแหน่ง
2017-11-30  [ ]
สสจ.บุรีรัมย์ รับย้าย ขรก. ตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชกรรมคลินิก) ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา

[ ข่าวทั้งหมด ] Total : 986 Record : 29 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>