2017-11-30  [ ]
สสจ.บุรีรัมย์ รับเลื่อน ขรก. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
2017-11-30  [ ]
สสจ.สมุทรสงคราม รับย้าย ขรก.ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ (นวก.ชำนาญการพิเศษ) จำนวน 1 อัตรา
2017-11-30  [ ]
สสจ.บุรีรัมย์ รับเลื่อน ขรก. ตำแหน่ง ผอ.สอน. (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
2017-11-30  [ ]
รพ.ตรัง รับเลื่อน ขรก. ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 อัตรา
2017-11-30  [ ]
จ.สมุทรสงคราม รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) จำนวน 1 ตำแหน่ง
2017-11-30  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-11-30  [ ]
สสจ.นครพนม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต จำนวน 5 ตำแหน่ง
2017-11-29  [ ]
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
2017-11-28  [ ]
รพ.อ่างทองมีความประสงค์รับย้าย/โอน ขรก.จำนวน 2 ตำแหน่ง
2017-11-28  [ ]
สสจ.สิงห์บุรี รับเลื่อน ขรก.เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
2017-11-27  [ ]
จ.ปทุมธานีมีความประสงค์รับย้ายรับโอนขรก.จำนวน 3 อัตรา
2017-11-27  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา (ภาคปลาย) ปีการศึกษา 2560 ม.เกษตรศาสตร์
2017-11-27  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-11-22  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-11-22  [ ]
เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS)
2017-11-22  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-11-21  [ ]
สสจ.นครพนม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
2017-11-21  [ ]
รพ.บ้านสร้าง สสจ.ปราจีนบุรี รับเลื่อน ขรก. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์) ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
2017-11-21  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่น 5
2017-11-21  [ ]
รพ.พระนั่งเกล้ารับสมัครคัดเลือก ขรก. ให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์คนที่ 2
2017-11-20  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-11-17  [ ]
รพ.พระบาทมีความประสงค์รับย้าย/รับโอนขรก.จำนวน 2 ตำแหน่ง
2017-11-17  [ ]
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
2017-11-17  [ ]
ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผนกิจกรรมดำเนินงานเฉลิมฉลอง 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ. 2561 - 2561)
2017-11-16  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-11-16  [ ]
รพ.พระนครศรีอยุธยา รับเลื่อน ขรก. ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพเิศษ จำนวน 4 อัตรา
2017-11-16  [ ]
รพ.นครพิงค์มีความประสงค์รับย้ายขรก.จำนวน 2 ตำแหน่ง
2017-11-16  [ ]
รพ.บ้านหมี่มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนขรก.จำนวน 2 ตำแหน่ง
2017-11-15  [ ]
One page PA 61
2017-11-14  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-11-10  [ ]
สสจ.นครปฐมมีความประสงค์รับย้ายขรก.เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจพ.ธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
2017-11-10  [ ]
สสจ.สุพรรณบุรี มีความประสงค์รับย้ายขรก. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา
2017-11-08  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-11-08  [ ]
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ รับเลื่อน ขรก. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
2017-11-08  [ ]
รพ.พุทธโสธร สสจ.ฉะเชิงเทรา รับย้าย/โอน ขรก. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา

[ ข่าวทั้งหมด ] Total : 986 Record : 29 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>