2017-09-05  [ ]
รพ.พระนครศรีอยุธยา รับสมัครคัดเลือก ขรก. ให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ (คนที่ 2)
2017-09-04  [ ]
จ.นครสวรรค์มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกขรก.เพื่อรับย้าย/โอนให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 6 ตำแหน่ง
2017-09-01  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-09-01  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-08-31  [ ]
แผนปฏิบัติการ ปี 2561
2017-08-30  [ ]
สสจ.อุดรธานี มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกขรก. เพื่อรับย้ายรับโอน จำนวน 5 ตำแหน่ง
2017-08-30  [ ]
สสจ.สระบุรี มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ขรก. จำนวน 7 ตำแหน่ง
2017-08-30  [ ]
สสจ.นครนายก มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนขรก. เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจพ.การเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
2017-08-30  [ ]
รับสมัครคัดเลือก ขรก.เพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) ระดับเชี่ยวชาญ สสจ.ตรัง จำนวน 1 ตำแหน่ง
2017-08-29  [ ]
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
2017-08-29  [ ]
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ
2017-08-29  [ ]
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2560
2017-08-24  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-08-23  [ ]
แบบฟอร์มแผนงบ ปี 2561 และคำของบ ปี 2562
2017-08-23  [ ]
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2560
2017-08-23  [ ]
รับย้าย/รับโอน ขรก.ตำแหน่งนวก.การเงินและบัญชี ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม สสจ.อุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา
2017-08-22  [ ]
โครงการคัดเลือก "ผู้หญิงเก่ง ปี 2561" "องค์กรท้องถิ่นดีเด่น ปี 2561" และ "กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองฯ ดีเด่น"
2017-08-21  [ ]
สสจ.มุกดาหาร รับเลื่อน ขรก. ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
2017-08-21  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-08-21  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-08-17  [ ]
สสจ.อุตรดิตถ์มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกขรก.เพื่อย้าย/โอนให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
2017-08-17  [ ]
สสจ.อุตรดิตถ์มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกขรก.เพื่อย้าย/โอนให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
2017-08-17  [ ]
รพ.พระนารายณ์มหาราช สสจ.ลพบุรี รับเลื่อน ขรก. ให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลห้องคลอด) ระดับชำนาญการพเิศษ จำนวน 1 อัตรา
2017-08-17  [ ]
รพ.สงขลา มีความประสงค์รับย้ายขรก.ไปแต่งตั้งดำรงตำแหน่งนวก.การเงินและบัญชีชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
2017-08-17  [ ]
รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 สสจ.สุพรรณบุรี รับสมัครคัดเลือก ขรก. ให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
2017-08-17  [ ]
รพ.พุทธโสธร สสจ.ฉะเชิงเทรา ขยายเวลารับสมัครคัดเลือก ขรก. เพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ เชี่ยวชาญ) จำนวน 1 อัตรา
2017-08-17  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-08-16  [ ]
ขอเชิญเสนอชื่ออายุรแพทย์ดีเด่นและอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ประจำปี 2561
2017-08-16  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-08-15  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-08-15  [ ]
แนวทางการประเมินการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนDHS
2017-08-11  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-08-10  [ ]
สสจ.พัทลุง รับเลื่อน ขรก. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
2017-08-09  [ ]
คู่มือโปรแกรมคำขอครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
2017-08-09  [ ]
บัญชีรายการครุภัณฑ์

[ ข่าวทั้งหมด ] Total : 986 Record : 29 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>