2017-08-09  [ ]
บัญชีรายการสิ่งก่อสร้าง
2017-08-04  [ ]
รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี รับเลื่อน ขรก. ให้ดำรงตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ ระดับชำนาญการพเิศษ จำนวน 1 อัตรา
2017-08-04  [ ]
รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
2017-08-04  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-08-04  [ ]
รับเลื่อน ขรก. ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) รพ.แสวงหา สสจ.อ่างทอง จำนวน 1 อัตรา
2017-08-03  [ ]
เอกสารนำเสนอ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
2017-08-03  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-08-03  [ ]
เชิญเสนอชื่อ "ผู้หญิงเก่ง ปี 2561" และ "องค์กรท้องถิ่นดีเด่น ปี 2561"
2017-08-02  [ ]
รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนขรก. ตำแหน่งนักโภชนาการ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา /ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
2017-08-02  [ ]
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลประชากร กลางปี 2560
2017-08-02  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-08-01  [ ]
รพ.พุทธโสธร สสจ.ฉะเชิงเทรา รับสมัครคัดเลือก ขรก. เพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) จำนวน 1 อัตรา
2017-08-01  [ ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันการคลอดก่อนกำหนดฯ
2017-08-01  [ ]
ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560
2017-08-01  [ ]
เอกสารประกอบการประชุม กวป. วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
2017-07-31  [ ]
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2559 ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-07-26  [ ]
เอกสารประกอบการนำเสนอ ตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2 ปี 2560
2017-07-25  [ ]
สสจ.ยะลามีความประสงค์รับย้ายขรก.เพื่อไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุุคคลชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
2017-07-23  [ ]
แนวทางการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ กรณี อุทกภัย กระทรวงสาธารณสุข
2017-07-21  [ ]
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกขรก.เพื่อรับย้าย/รัยโอนและเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 ตำแหน่ง
2017-07-21  [ ]
รพ.ขอนแก่นมีความประสงค์รับย้าย รับโอนข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนวก.การเงินและบัญชีชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
2017-07-21  [ ]
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีมีความประสงค์รับย้าย/รับโอนขรก. เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา
2017-07-21  [ ]
กรมการแพทย์รับโอนขรก.เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
2017-07-20  [ ]
รับสมัครคัดเลือก ขรก. ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) รพ.เกษตรสมบูรณ์ สสจ.ชัยภูมิ จำนวน 1 อัตรา
2017-07-20  [ ]
รับเลื่อน ขรก. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการพิเศษ รพ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 อัตรา
2017-07-18  [ ]
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
2017-06-30  [ ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
2017-06-29  [ ]
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2560
2017-06-26  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-06-26  [ ]
รับเลื่อน ขรก. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ) รพ.เสริมงาม สสจ.ลำปาง จำนวน 1 อัตรา
2017-06-23  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-06-23  [ ]
กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน จังหวัดสิงห์บุรี รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560
2017-06-22  [ ]
ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560
2017-06-21  [ ]
รับเลื่อน ขรก. ตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) รพ.อุดรธานี จำนวน 1 อัตรา
2017-06-21  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน

[ ข่าวทั้งหมด ] Total : 986 Record : 29 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16 [ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>