2017-08-17  [ ]
รพ.พระนารายณ์มหาราช สสจ.ลพบุรี รับเลื่อน ขรก. ให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลห้องคลอด) ระดับชำนาญการพเิศษ จำนวน 1 อัตรา
2017-08-17  [ ]
รพ.สงขลา มีความประสงค์รับย้ายขรก.ไปแต่งตั้งดำรงตำแหน่งนวก.การเงินและบัญชีชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
2017-08-17  [ ]
รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 สสจ.สุพรรณบุรี รับสมัครคัดเลือก ขรก. ให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
2017-08-17  [ ]
รพ.พุทธโสธร สสจ.ฉะเชิงเทรา ขยายเวลารับสมัครคัดเลือก ขรก. เพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ เชี่ยวชาญ) จำนวน 1 อัตรา
2017-08-17  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-08-16  [ ]
ขอเชิญเสนอชื่ออายุรแพทย์ดีเด่นและอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ประจำปี 2561
2017-08-16  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-08-15  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-08-15  [ ]
แนวทางการประเมินการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนDHS
2017-08-11  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-08-10  [ ]
สสจ.พัทลุง รับเลื่อน ขรก. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
2017-08-09  [ ]
คู่มือโปรแกรมคำขอครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
2017-08-09  [ ]
บัญชีรายการครุภัณฑ์
2017-08-09  [ ]
บัญชีรายการสิ่งก่อสร้าง
2017-08-04  [ ]
รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี รับเลื่อน ขรก. ให้ดำรงตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ ระดับชำนาญการพเิศษ จำนวน 1 อัตรา
2017-08-04  [ ]
รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
2017-08-04  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-08-04  [ ]
รับเลื่อน ขรก. ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) รพ.แสวงหา สสจ.อ่างทอง จำนวน 1 อัตรา
2017-08-03  [ ]
เอกสารนำเสนอ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
2017-08-03  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-08-03  [ ]
เชิญเสนอชื่อ "ผู้หญิงเก่ง ปี 2561" และ "องค์กรท้องถิ่นดีเด่น ปี 2561"
2017-08-02  [ ]
รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนขรก. ตำแหน่งนักโภชนาการ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา /ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
2017-08-02  [ ]
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลประชากร กลางปี 2560
2017-08-02  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-08-01  [ ]
รพ.พุทธโสธร สสจ.ฉะเชิงเทรา รับสมัครคัดเลือก ขรก. เพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) จำนวน 1 อัตรา
2017-08-01  [ ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันการคลอดก่อนกำหนดฯ
2017-08-01  [ ]
ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560
2017-08-01  [ ]
เอกสารประกอบการประชุม กวป. วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
2017-07-31  [ ]
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2559 ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2017-07-26  [ ]
เอกสารประกอบการนำเสนอ ตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2 ปี 2560
2017-07-25  [ ]
สสจ.ยะลามีความประสงค์รับย้ายขรก.เพื่อไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุุคคลชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
2017-07-23  [ ]
แนวทางการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ กรณี อุทกภัย กระทรวงสาธารณสุข
2017-07-21  [ ]
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกขรก.เพื่อรับย้าย/รัยโอนและเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 ตำแหน่ง
2017-07-21  [ ]
รพ.ขอนแก่นมีความประสงค์รับย้าย รับโอนข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนวก.การเงินและบัญชีชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
2017-07-21  [ ]
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีมีความประสงค์รับย้าย/รับโอนขรก. เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา

[ ข่าวทั้งหมด ] Total : 999 Record : 29 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16 [ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>