2017-07-21  [ ]
กรมการแพทย์รับโอนขรก.เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
2017-07-20  [ ]
รับสมัครคัดเลือก ขรก. ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) รพ.เกษตรสมบูรณ์ สสจ.ชัยภูมิ จำนวน 1 อัตรา
2017-07-20  [ ]
รับเลื่อน ขรก. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการพิเศษ รพ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 อัตรา
2017-07-18  [ ]
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
2017-06-30  [ ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
2017-06-29  [ ]
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2560
2017-06-26  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-06-26  [ ]
รับเลื่อน ขรก. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ) รพ.เสริมงาม สสจ.ลำปาง จำนวน 1 อัตรา
2017-06-23  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-06-23  [ ]
กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน จังหวัดสิงห์บุรี รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560
2017-06-22  [ ]
ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560
2017-06-21  [ ]
รับเลื่อน ขรก. ตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) รพ.อุดรธานี จำนวน 1 อัตรา
2017-06-21  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-06-21  [ ]
กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีความประสงค์รับโอน/ย้ายขรก.เพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
2017-06-21  [ ]
จ.อุตรดิตถ์มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกขรก. เพื่อย้าย โอนให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
2017-06-21  [ ]
รพ.พุทธโสธรมีความประสงค์รับย้าย/รับโอนขรก. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
2017-06-20  [ ]
รับเลื่อน ขรก. ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ จำนวน 3 ตำแหน่ง
2017-06-16  [ ]
รับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ระดับปฏิบัติงาน
2017-06-15  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-06-15  [ ]
ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ.2560
2017-06-14  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-06-14  [ ]
การคัดเลือกแพทย์สตรีดีเด่นและมอบทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปี 2560
2017-06-14  [ ]
รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนขรก. เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
2017-06-14  [ ]
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์รับโอนขรก. ตำแหน่งนิติกร จำนวน 2 อัตรา
2017-06-13  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-06-12  [ ]
สสจ.ระนอง รับเลื่อน ขรก. ดังนี้ 1.นักวิเคราะห์นโยบายแและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง /2.หัวหน้าสถานีอนามัย(นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง
2017-06-12  [ ]
รพ.สงขลา รับเลื่อน ขรก. 1. นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา /2. พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาลวิสัญญี) ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
2017-06-12  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-06-09  [ ]
รับเลื่อน ขรก. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ รพ.พระพุทธบาท จำนวน 2 ตำแหน่ง
2017-06-09  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-06-09  [ ]
รพ.เบตง มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนขรก. เพื่อไปดำรงตำแหน่งจพ.การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
2017-06-07  [ ]
รับย้าย ขรก. ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับชำนาญงาน สสอ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี จำนวน 1 อัตรา
2017-06-07  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-06-07  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-06-06  [ ]
รับสมัครคัดเลือก ขรก. ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) ระดับชำนาญการพิเศษ รพ.สุขสำราญ สสจ.ระนอง จำนวน 1 อัตรา

[ ข่าวทั้งหมด ] Total : 999 Record : 29 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>