2017-05-25  [ ]
การคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560
2017-05-24  [ ]
จ.ปัตตานี มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกขรก.เพื่อย้าย/เลื่อน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและวิชาการ จำนวน 15 อัตรา
2017-05-19  [ ]
โรงพยาบาลตะกั่วป่า รับย้าย/รับโอน ขรก.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
2017-05-18  [ ]
รับเลื่อน ขรก. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับชำนาญการพิเศษ สสจ.สิงห์บุรี จำนวน 1 อัตรา
2017-05-18  [ ]
รับเลื่อน ขรก. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก) ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
2017-05-18  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-05-18  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม สัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-05-18  [ ]
ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2560
2017-05-17  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-05-17  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-05-16  [ ]
รพ.สุรินทร์คัดเลือกขรก.เพื่อโอนมาดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ระดับชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
2017-05-16  [ ]
ผลงานประกอบการนิเทศ รอบ2 ปี 2560
2017-05-15  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-05-15  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-05-11  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-05-11  [ ]
รับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ รพ.สต. (จพ.สาธารณสุข) ระดับอาวุโส สสอ.มะขาม จ.จันทบุรี จำนวน 1 ตำแหน่ง
2017-05-11  [ ]
รับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ สสอ.บ้านแพง /สสอ.วังยาง จ.นครพนม จำนวน 2 อัตรา
2017-05-11  [ ]
สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 4 มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน นวก.สาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
2017-05-08  [ ]
รับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ รพ.อุตรดิตถ์ จำนวน 1 อัตรา
2017-05-08  [ ]
รับสมัครคัดเลือก ขรก.ให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.สมเด็จพระสัฆราช องค์ที่ 17 จำนวน 1 ตำแหน่ง
2017-05-08  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-05-08  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-05-08  [ ]
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ผอก.รพ.สต. ระดับอาุวโส )
2017-05-02  [ ]
รับย้าย ขรก. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ สสจ.สิงห์บุรี จำนวน 1 อัตรา
2017-05-02  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-05-02  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-05-02  [ ]
การนิเทศงานสาธารณสุขระดับจังหวัด รอบที่ 2 ปี 2560
2017-05-02  [ ]
รับเลื่อน ขรก. ตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชกรรมคลินิก) ระดับชำนาญการพิเศษ รพ.ลำพูน จำนวน 1 ตำแหน่ง
2017-05-02  [ ]
รับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ รพ. อ่างทอง จำนวน 1 ตำแหน่ง
2017-05-01  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-05-01  [ ]
[เอกสาร]รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข
2017-04-30  [ ]
สื่อประชาสัมพันธ์ประเภทโมชัน อินโฟกราฟฟิก เรื่อง คำแนะนำ การดูแลป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน
2017-04-28  [ ]
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ ประจำเดือนเมษายน 2560
2017-04-28  [ ]
รับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ รพ.บ้านหมี่ สสจ.ลพบุรี จำนวน 2 ตำแหน่ง
2017-04-28  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน

[ ข่าวทั้งหมด ] Total : 986 Record : 29 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>