2017-05-08  [ ]
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ผอก.รพ.สต. ระดับอาุวโส )
2017-05-02  [ ]
รับย้าย ขรก. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ สสจ.สิงห์บุรี จำนวน 1 อัตรา
2017-05-02  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-05-02  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-05-02  [ ]
การนิเทศงานสาธารณสุขระดับจังหวัด รอบที่ 2 ปี 2560
2017-05-02  [ ]
รับเลื่อน ขรก. ตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชกรรมคลินิก) ระดับชำนาญการพิเศษ รพ.ลำพูน จำนวน 1 ตำแหน่ง
2017-05-02  [ ]
รับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ รพ. อ่างทอง จำนวน 1 ตำแหน่ง
2017-05-01  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-05-01  [ ]
[เอกสาร]รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข
2017-04-30  [ ]
สื่อประชาสัมพันธ์ประเภทโมชัน อินโฟกราฟฟิก เรื่อง คำแนะนำ การดูแลป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน
2017-04-28  [ ]
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ ประจำเดือนเมษายน 2560
2017-04-28  [ ]
รับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ รพ.บ้านหมี่ สสจ.ลพบุรี จำนวน 2 ตำแหน่ง
2017-04-28  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-04-26  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-04-25  [ ]
service plan ปฐมภูมิ
2017-04-21  [ ]
รับย้าย/รับโอน ขรก.ตำแหน่งนักวิชการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงาน สสจ.ปทุมธานี จำนวน 1 อัตรา
2017-04-21  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-04-21  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-04-21  [ ]
รับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) เชี่ยวชาญ สสจ.นครนายก จำนวน 1 ตำแหน่ง
2017-04-12  [ ]
รับย้าย/รับโอน ขรก.ตำแหน่งนักโภชนากร ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ รพ.ราชบุรี จำนวน 1 อัตรา
2017-04-10  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-04-05  [ ]
รับย้าย/รับโอน ขรก.ตำแหน่ง จพ.ธุรการ ระดับ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน รพ.ตรัง จำนวน 1 อัตร
2017-04-05  [ ]
รับเลื่อน ขรก. ตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ สสจ.ตรัง จำนวน 1 ตำแหน่ง
2017-04-05  [ ]
รับสมัครคัดเลือก ขรก.ให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.พระนั่งเกล้า จำนวน 1 ตำแหน่ง
2017-04-05  [ ]
รับย้าย ขรก. ให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.ลพบุรี
2017-04-05  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-04-04  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-04-04  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-04-04  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-03-31  [ ]
*****เอกสารประกอบการรับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ โรงพยาบาลพรหมบุรี
2017-03-31  [ ]
ีupdate!!! รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข ****ข้อมูล ณ วันที่ 8 มี.ค. 2560****
2017-03-30  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-03-29  [ ]
รับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่ง 1. พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 อัตรา /2. นักวิเคราะห์นโยาบายและแผนชำนาญการ รพ.ชลบุรี จำนวน 1 อัตรา
2017-03-29  [ ]
รับย้าย/รับโอน ขรก.ตำแหน่งนักโภชนาการปฏิบัติการ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ สสจ.อุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา
2017-03-29  [ ]
รับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่ง 1. นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ 2. นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รพ.ลำพูน จำนวน 2 ตำแหน่ง

[ ข่าวทั้งหมด ] Total : 999 Record : 29 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>