2017-03-29  [ ]
รับสมัคร ขรก. ให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.นครพนม สสจ.นครพนม จำนวน 1 อัตรา
2017-03-29  [ ]
การจัดงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี พ.ศ.2560
2017-03-27  [ ]
***เอกสารรับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการที่ได้รับวุฒิเพิ่ม ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการ สถานีอนามัยตำบลต้นโพธิ์ สสอ.เมืองสิงห์บุรี
2017-03-27  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-03-24  [ ]
รับย้าย/รับโอน ขรก.ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชี ระดับ ปฏิบัติงาน รพ.สังคม สสจ.หนองคาย จำนวน 1 อัตรา// ตำแหน่ง จพ.พัสดุ ระดับ ปฏิบัติงาน รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ สสจ.หนองคาย จำนวน 1 อัตรา
2017-03-24  [ ]
รับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ รพ.ปากช่องนานา สสจ.นครราชสีมา จำนวน 1 ตำแหน่ง
2017-03-24  [ ]
รับย้าย/รับโอน ขรก.ตำแหน่งช่างกายอุปกรณ์ ระดับชำนาญงาน รพ.พระนั่งเกล้า จำนวน 1 อัตรา
2017-03-22  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-03-21  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ 2560
2017-03-21  [ ]
รับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ รพ.นครพิงค์ จำนวน 2 อัตรา
2017-03-21  [ ]
รับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ สสจ.ตรัง จำนวน 1 ตำแหน่ง
2017-03-21  [ ]
รับย้าย/รับโอน ขรก.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ รพ.บ้านโป่ง สสจ.ราชบุรี จำนวน 1 อัตรา
2017-03-21  [ ]
รับย้าย/รับโอน ขรก.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ รพ.ท่าปลา สสจ.อุตรดิตถ์ จำนวน 1 อัตรา
2017-03-21  [ ]
รับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ รพ.ปากช่องนานา สสจ.นครราชสีมา จำนวน 1 อัตรา
2017-03-21  [ ]
รับย้าย/รับโอน ขรก.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน รพ.สังคม สสจ.หนองคาย จำนวน 1 อัตรา/ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ สสจ.หนองคาย จำนวน 1 อัตรา
2017-03-21  [ ]
รับย้าย/รับโอน ขรก.ตำแหน่งช่างกายอุปกรณ์ ระดับ ชำนาญงาน รพ.พระนั่งเกล้า จำนวน 1 อัตรา
2018-03-23  [ ]
สื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์ ปี 2561
2017-03-17  [ ]
เกณฑ์ รพ.สต. ติดดาว และแบบสรุปคะแนน วันที่ 2 ก.พ. 60
2017-03-17  [ ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ
2017-03-17  [ ]
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ
2017-03-10  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-03-09  [ ]
รับย้าย/รับโอน ขรก.ตำแหน่งนายแพทย์ ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ สคร.ที่ 4 จังหวัดสระบุรี จำนวน 3 อัตรา
2017-03-09  [ ]
รับย้าย/รับโอน ขรก.ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ รพ.พระพุทธเลิศหล้า สสจ.สมุทรสงคราม จำนวน 1 อัตรา
2017-03-09  [ ]
รับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่ง 1. หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ) ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 อัตรา/ 2. นิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา สสจ. ชัยนาท
2017-03-09  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-03-08  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-03-06  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-03-06  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-03-05  [ ]
รับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ รพ.พิจิตร จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ 1. เภสัชกร (ด้านเภสัชกรรมคลินิก) 2. นวก.สาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)
2017-03-01  [ ]
รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง รพ.พิจิตร ดังนี้ 1. จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 2. จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 3. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ/ชำนาญการ
2017-03-01  [ ]
รับย้าย/รับโอน ขรก.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ รพ.บ้านโป่ง จำนวน 1 อัตรา
2017-03-01  [ ]
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
2017-02-28  [ ]
รับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ รพ.ปทุมธานี จำนวน 1 ตำแหน่ง
2017-02-28  [ ]
รับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ รพ.สตูล จำนวน 1 อัตรา
2017-02-28  [ ]
รับสมัคร ขรก. ให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.อรัญประเทศ สสจ.สระแก้ว จำนวน 1 อัตรา

[ ข่าวทั้งหมด ] Total : 999 Record : 29 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] 20 [ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>