2017-02-28  [ ]
รับย้าย/รับโอน ขรก.ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ สคร.ที่ 4 จังหวัดสระบุรี จำนวน 2 อัตรา
2017-02-28  [ ]
รับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ รพ.นครนายก จำนวน 1 อัตรา และ รพ.เสนา จำนวน 1 อัตรา
2017-02-28  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-03-07  [ ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ รพ.ค่ายบางระจัน จำนวน 1 อัตรา
2017-02-28  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-02-24  [ ]
แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
2017-02-21  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-02-21  [ ]
รับย้าย/รับโอน ขรก. ตำแหน่งบรรณารักษ์ ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ รพ.ศรีสังวรสุโขทัย จำนวน 1 อัตรา / ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ รพ.ตะกั่วป่า สสจ.พังงา จำนวน 1 อัตรา
2017-02-21  [ ]
แบบประเมินตนเองในกระบวนการพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus รอบ 1 ปี 2560
2017-02-17  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-02-17  [ ]
รับย้าย/รับโอน ขรก.ตำแหน่งนักวิชการพัสดุ ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ สสจ.นครสวรรค์ จำนวน 1 อัตรา
2017-02-17  [ ]
รับย้าย/รับโอน ขรก.ตำแหน่งนักวิชการสาธารณสุข ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ รพ.ราชบุรี จำนวน 1 อัตรา
2017-02-17  [ ]
รับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รพ.อ่างทอง สสจ.อ่างทอง จำนวน 1 อัตรา
2017-02-17  [ ]
รับย้าย/รับโอน ขรก.ตำแหน่งนักวิชการสาธารณสุข ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ รพ.ราชบุรี จำนวน 1 อัตรา
2017-02-17  [ ]
รับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ รพ.ปราสาท สสจ.สุรินทร์ จำนวน 1 อัตรา
2017-02-17  [ ]
โรงพยาบาลหัวหิน รับเลื่อนข้าราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง ดังนี้ 1.พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 อัตรา /2.นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา /3.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา /4.นักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา /5.นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา /6.นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
2017-02-17  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-02-16  [ ]
สำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 7/2560 ลงวันที่ 4 มกราคม 2560
2017-02-15  [ ]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) ประจำปี 2560
2017-02-15  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-02-14  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-02-10  [ ]
สรุปผลการตรวจราชการ จังหวัดสิงห์บุรี ปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 1
2017-02-10  [ ]
เอกสารประกอบการนำเสนอการตรวจราชการ รอบที่ 1 กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2560
2017-02-09  [ ]
เอกสารประกอบการประชุม VDO Conferencr การจัดทำงบประมาณกลุ่มจังหวัด เพิ่มเติม ปี 2561
2017-02-09  [ ]
รับย้าย/รับเลื่อน ขรก. สสจ.สมุทรสงคราม จำนวน 4 อัตรา
2017-02-09  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-02-09  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-02-09  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-02-09  [ ]
รับสมัคร ขรก. ให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1 รพ.นครพิงค์ สสจ.เชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา
2017-02-08  [ ]
รับย้าย ขรก.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการพิเศษ รพ.สิงห์บุรี จำนวน 1 อัตรา
2017-02-08  [ ]
รับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) เชี่ยวชาญ สสจ.มหาสารคาม จำนวน 1 ตำแหน่ง
2017-02-07  [ ]
การพิจารณารางวัลพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2560
2017-02-07  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-02-06  [ ]
ประกาศสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรถ์ ประจำปี พ.ศ.2561
2017-02-06  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน

[ ข่าวทั้งหมด ] Total : 999 Record : 29 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] 21 [ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>