2017-01-31  [ ]
เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาวฉบับ 30ม.ค.60
2017-01-30  [ ]
แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ปีงบประมาณ 2560 ฉบับสมบูรณ์
2017-01-25  [ ]
แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ ประจำเดือนมกราคม 2560
2017-01-25  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-01-24  [ ]
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
2017-01-24  [ ]
รับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จำนวน 1 อัตรา
2017-01-24  [ ]
รับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ สสจ.นครนายก จำนวน 1 อัตรา
2017-01-24  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-01-24  [ ]
!!!Update!!! เอกสารประกอบการตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560
2017-01-20  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-01-19  [ ]
การสรรหาศัลยแพทย์ดีเด่น ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
2017-01-19  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-01-18  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-01-18  [ ]
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีความประสงค์รับโอน/ย้ายขรก. ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการ จำนวน 12 ตำแหน่ง
2017-01-18  [ ]
รพ.สวรรค์ประชารักษ์ มีความประสงค์รับยย้ายขรก. ไปดำรงตำแหน่งนวก.พัสดุ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
2017-01-18  [ ]
การคัดเลือกอาจารย์ / พยาบาลดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
2017-01-18  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-01-17  [ ]
การปฏิบัติธรรมธรรมจารี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ครบกำหนดสตมวาร (100 วัน)
2017-01-17  [ ]
รับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ รพ.เสนา สสจ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 อัตรา
2017-01-17  [ ]
เอกสารประกอบการตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560
2017-01-17  [ ]
จ.สุพรรณบุรีมีความประสงค์รับย้ายขรก.เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจพ.ธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง
2017-01-16  [ ]
รับสมัครข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 สสจ.สุพรรณบุรี จำนวน 1 อัตรา
2017-01-13  [ ]
รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนขรก. ตำแหน่งบรรณารักษ์ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
2017-01-10  [ ]
เชิญเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกรับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560
2017-01-10  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-01-10  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-01-10  [ ]
(แก้ไขใหม่) ตัวชี้วัดนิเทศ คปสอ.สอ.ปี 2560
2017-01-09  [ ]
งบลงทุน 61 และเอกสารแนบ
2017-01-09  [ ]
เอกสารรับการตรวจเยี่ยม รมว สธ วันที่ 22 ธค ฉบับสมบูรณ์
2017-01-09  [ ]
รับเลื่อน ขรก. ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) ระดับเชี่ยวชาญ รพ.สรรคบุรี สสจ.ชัยนาท จำนวน 1 อัตรา
2017-01-09  [ ]
รับเลื่อน ขรก. ให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ สสจ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 1 ตำแหน่ง
2017-01-09  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-01-09  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-01-09  [ ]
รพ.บ้านหมี่ รับย้าย/รับโอนข้าราชการไปแต่งตั้งดำรงตำแหน่งนวก.การเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
2017-01-06  [ ]
รับเลื่อน ขรก. ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รพ.ชื่นชม สสจ.มหาสารคาม จำนวน 1 ตำแหน่ง

[ ข่าวทั้งหมด ] Total : 986 Record : 29 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] 22 [ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>