2017-01-09  [ ]
งบลงทุน 61 และเอกสารแนบ
2017-01-09  [ ]
เอกสารรับการตรวจเยี่ยม รมว สธ วันที่ 22 ธค ฉบับสมบูรณ์
2017-01-09  [ ]
รับเลื่อน ขรก. ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) ระดับเชี่ยวชาญ รพ.สรรคบุรี สสจ.ชัยนาท จำนวน 1 อัตรา
2017-01-09  [ ]
รับเลื่อน ขรก. ให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ สสจ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 1 ตำแหน่ง
2017-01-09  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-01-09  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-01-09  [ ]
รพ.บ้านหมี่ รับย้าย/รับโอนข้าราชการไปแต่งตั้งดำรงตำแหน่งนวก.การเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
2017-01-06  [ ]
รับเลื่อน ขรก. ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รพ.ชื่นชม สสจ.มหาสารคาม จำนวน 1 ตำแหน่ง
2017-01-06  [ ]
การนิเทศงานสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำปี 2560
2017-01-06  [ ]
จ.อุตรดิตถ์รับย้าย/รับโอนขรก. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
2017-01-06  [ ]
จ.มหาสารคามรับสมัครคัดเลือกขรก.เพื่อย้ายแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นวก.สาธารณสุข) จำนวน 1 ตำแหน่ง
2017-01-06  [ ]
รพ.ชลบุรีรับย้าย/รับโอนขรก.ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
2017-01-05  [ ]
1. รับเลื่อน ขรก. ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก) รพ.ราชบุรี จำนวน 1 อัตรา / 2.รับเลื่อน ขรก. ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลชุมชน) รพ.เสนา จำนวน 1 อัตรา
2017-01-05  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2017-01-05  [ ]
รับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ รพ.สต. (จพ.สาธารณสุขอาวุโส) สสอ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 1 อัตรา
2016-12-30  [ ]
จ.สระแก้วรับสมัครคัดเลือกขรก.เพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
2016-12-30  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2016-12-30  [ ]
โครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี 2560
2016-12-30  [ ]
จ.แม่ฮ่องสอนรับสมัครคัดเลือกขรก.เพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผอ.รพ.สต.(นวก.สาธารณสุขชำนาญการ) และ (จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน)
2016-12-30  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2016-12-29  [ ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ฯลฯ
2016-12-29  [ ]
รพ.สุราษฎร์ธานีมีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกขรก.เพื่อย้าย/โอน/เลื่อน มาดำรงตำแหน่งนวก.พัสดุ ระดับชำนาญการพิเศษ
2016-12-28  [ ]
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประมเินผลฯ ประจำเดือนธันวาคม 2559
2016-12-28  [ ]
จ.สมุทรสาครรับสมัครคัดเลือกขรก.เพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผอ.รพ.สต.(จพ.สาธารณสุข) ระดับชำนาญงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง
2016-12-28  [ ]
ไฟล์คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
2016-12-27  [ ]
แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประมเินผลฯ ประจำเดือนธันวาคม 2559
2016-12-27  [ ]
สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 4 มีความประสงค์รับย้ายหรือรับโอนขรก. จำนวน 2 ตำแหน่ง
2016-12-27  [ ]
รพ.สุไหงโก-ลกขยายเวลารับย้าย/รับโอน ขรก. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ระดับชำนาญการจำนวน 1 อัตรา
2016-12-26  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2016-12-23  [ ]
รพ.กำแพงเพชรมีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการจำนวน 2 ตำแหน่ง
2016-12-23  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2016-12-23  [ ]
รับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับเชี่ยวชาญ รพ.ชลบุรี จำนวน 2 อัตรา
2016-12-21  [ ]
จ.ปัตตานีรับสมัครคัดเลือกขรก.เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง 7 อัตรา
2016-12-20  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2016-12-20  [ ]
สสจ.กระบี่มีความประสงค์รับย้ายขรก.เพื่อปรับวุฒิเปลี่ยนตำแหน่งในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จำนวน 4 ตำแหน่ง

[ ข่าวทั้งหมด ] Total : 994 Record : 29 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] 23 [ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>