2016-08-19  [ ]
จังหวัดลำปางรับย้ายข้าราชการ
2016-08-19  [ ]
รับโอน - รับย้ายข้าราชการ
2016-08-18  [ ]
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ
2016-08-16  [ ]
ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการและนิเทศงาน ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2559
2016-08-16  [ ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์
2016-08-15  [ ]
รับย้าย/โอนข้าราชการ
2016-08-15  [ ]
รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
2016-08-11  [ ]
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
2016-08-09  [ ]
งานคลินิก DPAC
2016-07-28  [ ]
กำหนดการประชุมวิชาการ เขตสุขภาพที่ 4 ปี 2559
2016-07-28  [ ]
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559
2016-07-26  [ ]
แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
2016-07-14  [ ]
แต่งตั้งคณะกรรมการประสาน การประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ปีงบประมาณ 2559
2016-07-14  [ ]
หนังสือ และคู่มือเกี่ยวกับการให้รหัสโรค / การบันทึกข้อมูลรหัส
2016-07-05  [ ]
เอกสารรับตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 และไฟล์นำเสนอ
2016-07-05  [ ]
กำหนดการตรวจราชการและนิเทศ จังหวัดสิงห์บุรี รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2559
2016-06-30  [ ]
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559
2016-06-28  [ ]
ผลการตรวจราชการและประเด็นข้อเสนอแนะที่สำคัญ จากการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบที่ 1
2016-06-27  [ ]
แนวทางการจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP
2016-06-16  [ ]
สำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2016-06-15  [ ]
คู่มือสำหรับประชาชนในการขออนุญาตของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
2016-06-13  [ ]
เอกสารเตรียมความพร้อมรับตรวจราชการ รอบ 2 ปี 2559
2016-06-09  [ ]
เลื่อนกำหนดการนิเทศงานฯ คปสอ.อินทร์บุรี และ รพ.สต.ที่เกี่ยวข้อง รอบที่ 2 ปี 2559
2016-06-08  [ ]
ตราอัตลักษณ์กระทรวงสาธารณสุข
2016-06-01  [ ]
เลื่อนกำหนดการนิเทศงานฯ คปสอ.อินทร์บุรี / คปสอ.ค่ายบางระจัน และ รพ.สต.ที่เกี่ยวข้อง รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559
2017-03-07  [ ]
ประกาศกรมควบคุมโรค การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน
2016-06-01  [ ]
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
2016-05-27  [ ]
เอกสารประกอบการรับตรวจราชการ รอบที่ 2 ปี 2559
2016-05-23  [ ]
แบบส้วมสาธารณะ part 2
2016-05-23  [ ]
แบบส้วมสาธารณะ part 1
2016-05-23  [ ]
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุข/ด้านทันตกรรม) ระดับเชี่ยวชาญ
2016-05-23  [ ]
แบบตรวจราชการระดับจังหวัด (ตก.1) รอบที่ 2 ปี 2559
2016-05-18  [ ]
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
2016-05-11  [ ]
การสัมมนาระดับชาติ เรื่องโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครั้งที่ 15
2016-05-10  [ ]
เอกสารการนิเทศงานสาธารณสุข รอบที่ 2 ประจำปี 2559

[ ข่าวทั้งหมด ] Total : 986 Record : 29 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] 28 [ 29 ] Next>>