2018-06-21  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-06-20  [ ]
สสจ.สิงห์บุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) จำนวน 1 อัตรา
2018-06-19  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน
2018-06-19  [ ]
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ รับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) จำนวน 1 อัตรา
2018-06-14  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-06-14  [ ]
รพ.ระยองรับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
2018-06-14  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-06-13  [ ]
รพ.พระปกเกล้า รับสมัครคัดเลือก ขรก.ให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
2018-06-13  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-06-12  [ ]
รพ.อุทัยธานีมีความประสงค์รับย้ายนายแพทย์ สาขาจักษุวิทยา จำนวน 1 อัตรา
2018-06-12  [ ]
มูลนิธิแพทย์ชนบทขอเชิญเสนอชื่อแพทย์เพื่อรับรางวัลแพทย์ดีเด่นกองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พูลเกษร ประจำปี 2561
2018-06-12  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-06-08  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-06-07  [ ]
เอกสารประกอบการจัดทำประมาณการงบดำเนินงานรายจ่ายขั้นต่ำจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2018-06-06  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-06-05  [ ]
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
2018-06-04  [ ]
รพ.สงขลา รับเลื่อน ขรก. ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 อัตรา
2018-06-04  [ ]
รพ.ศรีสังวรสุโขทัย รับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) จำนวน 1 อัตรา
2018-06-04  [ ]
รพ.ราชบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
2018-06-01  [ ]
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ ครั้งที่ 5/2561 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
2018-05-31  [ ]
รพ.พระนายรายณ์มหาราช รับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ตำแหน่ง
2018-05-31  [ ]
สสจ.ลำปาง รับสมัครคัดเลือก ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ จำนวน 6 ตำแหน่ง
2018-05-30  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-05-30  [ ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
2018-05-28  [ ]
จ.นครพนม รับเลื่อน ขรก. ให้ดำรงตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 1 อัตรา
2018-05-28  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-05-25  [ ]
จ.นครพนมมีความประสงค์คัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.รพ.สต. (นวก.สาธารณสุขชำนาญการ) จำนวน 3 อัตรา
2018-05-25  [ ]
จ.นครพนมมีความประสงค์คัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.รพ.สต. (จพ.สาธารณสุขอาวุโส) จำนวน 1 อัตรา
2018-05-25  [ ]
รพ.ชัยนาทนเรนทรมีความประสงค์รับย้าย/รับโอนขรก. จำนวน 2 ตำแหน่ง
2018-05-24  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-05-23  [ ]
ขอเชิญท่านและผู้เกี่ยวข้อง เข้าประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ ครั้งที่ 5/2561 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
2018-05-23  [ ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนวก.เงินและบัญชี
2018-05-18  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-05-18  [ ]
รพ.สุรินทร์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น จำนวน 1 อัตรา
2018-05-18  [ ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

[ ข่าวทั้งหมด ] Total : 999 Record : 29 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>