2018-04-19  [ ]
ขอเชิญเสนอชื่อแพทย์เพื่อเข้าร่วมโครงการสื่อสังคมแพทย์คุณธรรม (DDD : doctor to do ดี และ Doctor ดู ดี)
2018-04-19  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-04-19  [ ]
สป. รับสมัครคัดเลือก ขรก. เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง จำนวน 4 ตำแหน่ง
2018-04-19  [ ]
จ.นครปฐม รับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และรับย้าย ขรก. ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
2018-04-18  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-04-05  [ ]
รพ.ตะกั่วป่า มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ขรก.ไปดำรงตน.ว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง
2018-04-04  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-04-03  [ ]
จ.บุรีรัมย์มีความประสงค์คัดเลือกขรก.เพื่อย้ายดำรงตำแหน่งผอ.รพ.สต.(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) จำนวน 1 อัตรา
2018-04-03  [ ]
รพ.ลำพูน รับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล ระดับเชียวชาญ จำนวน 1 ตำแหน่ง
2018-04-02  [ ]
รพ.อุทัยธานี รับเลื่อน ขรก. ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 อัตรา
2018-04-02  [ ]
รพ.ตรัง รับเลื่อน ขรก. ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 อัตรา
2018-04-02  [ ]
จ.บุรีรัมย์มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ขรก. จำนวน 2 อัตราสมัครคัดเลือกขรก.เพื่อรับย้ายให้ดำรงตน.นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
2018-03-30  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-03-30  [ ]
สสจ.นครปฐม รับย้าย ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับชำนาญงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
2018-03-28  [ ]
สื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์ ปี 2561
2018-03-28  [ ]
รพ.อุตรดิตถ์มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน เจ้าพนักงานห้องสมุด จำนวน 1 อัตรา
2018-03-27  [ ]
ขอเชิญท่านและผู้เกี่ยวข้อง เข้าประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ ครั้งที่ 3/2561 ในวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
2018-03-27  [ ]
เตือนภัยเร่งด่วนปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์ยา
2018-03-26  [ ]
กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มีความประสงค์รับย้ายและรับโอน ขรก.เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ จำนวน 5 อัตรา
2018-03-26  [ ]
รพ.บ้านโป่งมีความประสงค์รับย้าย / รับโอน ขรก. จำนวน 4 ตำแหน่ง
2018-03-26  [ ]
สสจ.อุตรดิตถ์มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกขรก.เพื่อย้าย/โอนให้ดำรงตำแหน่งจพ.การเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
2018-03-26  [ ]
รพ.ลำพูน รับย้าย รับโอน ขรก. ตำแหน่งจพ.พัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
2018-03-23  [ ]
จ.ชัยภูมิ รับย้าย ขรก. ให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
2018-03-23  [ ]
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็กจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 1/2561
2018-03-22  [ ]
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ขยายเวลารับสมัครรับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
2018-03-22  [ ]
รพ.ปทุมธานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) จำนวน 9 ตำแหน่ง 16 อัตรา
2018-03-22  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ม.มหิดล ปีการศึกษา 2561
2018-03-22  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-03-22  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-03-20  [ ]
อัตราราคาต่อหน่วย เดือนมกราคม 2561 ของสำนักงบประมาณ
2018-03-19  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-03-19  [ ]
จ.เชียงราย รับย้าย/รับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 10 ตำแหน่ง
2018-03-19  [ ]
คำรับรองการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
2018-03-19  [ ]
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน
2018-03-19  [ ]
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ้องเรียน และคู่มือการปฏิบัติงานฯ สำนักงานสาธารรสุขจังหวัดสิงห์บุรี

[ ข่าวทั้งหมด ] Total : 986 Record : 29 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>