2018-03-23  [ ]
จ.ชัยภูมิ รับย้าย ขรก. ให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
2018-03-23  [ ]
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็กจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 1/2561
2018-03-22  [ ]
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ขยายเวลารับสมัครรับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
2018-03-22  [ ]
รพ.ปทุมธานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) จำนวน 9 ตำแหน่ง 16 อัตรา
2018-03-22  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ม.มหิดล ปีการศึกษา 2561
2018-03-22  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-03-22  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-03-20  [ ]
อัตราราคาต่อหน่วย เดือนมกราคม 2561 ของสำนักงบประมาณ
2018-03-19  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-03-19  [ ]
จ.เชียงราย รับย้าย/รับเลื่อน ขรก.ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 10 ตำแหน่ง
2018-03-19  [ ]
คำรับรองการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
2018-03-19  [ ]
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน
2018-03-19  [ ]
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ้องเรียน และคู่มือการปฏิบัติงานฯ สำนักงานสาธารรสุขจังหวัดสิงห์บุรี
2018-03-19  [ ]
จ.บุรีรัมย์มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ขรก. จำนวน 2 อัตรา
2018-03-19  [ ]
จ.บุรีรัมย์มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ขรก. จำนวน 3 อัตรา
2018-03-15  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี 2561
2018-03-15  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
2018-03-14  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-03-14  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-03-12  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-03-12  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-03-12  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-03-12  [ ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
2018-03-12  [ ]
สสจ.ระนอง รับเลื่อน ขรก. ให้ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 ตำแหน่ง
2018-03-09  [ ]
รพ.น่านมีความประสงค์รับย้าย/รับโอน นักโภชนาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
2018-03-08  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-03-07  [ ]
รพ.สมุทรปราการ มีความประสงค์รับย้าย รับโอนขรก.ไปดำรงตำแหน่ง จพ.พัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
2018-03-07  [ ]
สสจ.อ่างทอง มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนขรก.จำนวน 2 ตำแหน่ง
2018-03-06  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2018-03-06  [ ]
ขอประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรเขตสุขภาพ
2018-02-28  [ ]
เอกสารประกอบการประชุม กวป. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
2018-02-28  [ ]
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ ผอ.รพ.สต หัวไผ่
2018-02-28  [ ]
สสจ.ระนองมีความประสงค์รับสมัครขรก.เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน 4 อัตรา
2018-02-28  [ ]
สสจ.กาฬสินธุ์ ขยายเวลารับย้าย ขรก.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
2018-02-27  [ ]
สวรส. รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็น ผอ.สวรส. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2561

[ ข่าวทั้งหมด ] Total : 999 Record : 29 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>