>>> ตรวจสอบห้องได้จาก วันที่ ถึง
ห้องประชุม เรื่องที่ประชุม วันที่ ถึงวันที่ เวลา ผู้จอง ต้องการ จำนวน[คน]
  ห้องประชุมอินทร์บุรี
ประชุมคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
 2018-07-31 2018-07-31 13:00:00 - 14:00:00 รัตน์วลี ดียิ่ง โปรเจคเตอร์ 10  
  ห้องประชุมพรหมบุรี
รับย้าย/รับโอนขรก
 2018-08-06 2018-08-06 13:20:00 - 16:30:00 ภิญญาพัชญ์ บุญคง ไม่ต้องการ 7  
  ห้องประชุมพรหมบุรี
เชิญประชุมติดตาม Cup Board รพช.
 2018-07-19 2018-07-19 13:30:00 - 16:30:00 สุวรรณา ดวงสว่าง Notebook 16  
  ห้องประชุมสิงห์บุรี
เตรียมความพร้อมจัดงานมุทิตาจิต
 2018-07-23 2018-07-23 08:30:00 - 12:00:00 ทิพวรรณ ทองศรีนาค Notebook และ โปรเจคเตอร์ 40  
  ห้องประชุมพรหมบุรี
สอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
 2018-08-14 2018-08-14 09:00:00 - 12:00:00 กุลชญา ทรัพย์โฉม ไม่ต้องการ 4  
  ห้องประชุมพรหมบุรี
คัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (จพ.สาธารณสุขอาวุ
 2018-08-09 2018-08-09 14:00:00 - 15:00:00 กุลชญา ทรัพย์โฉม ไม่ต้องการ 6  
  ห้องประชุมพรหมบุรี
การเตรียมความพร้อมจัดงานประชุมวิชาการ
 2018-07-16 2018-07-16 10:00:00 - 12:00:00 ประสิทธิ์ วงศ์สกุลเกียรติ ไม่ต้องการ 10  
  ห้องประชุมพรหมบุรี
พิจารณาคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน
 2018-07-12 2018-07-12 13:00:00 - 16:30:00 ภิญญาพัชญ์ บุญคง ไม่ต้องการ 10  
  ห้องประชุมอินทร์บุรี
เตรียมรับตรวจ รอบ 2 ปี 2561
 2018-07-12 2018-07-12 08:30:00 - 12:00:00 ดวงกมล ศรีละกูล ไม่ต้องการ 30  
  ห้องประชุมพรหมบุรี
ประชุมสมัชชาสุขภาพ เรื่อง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยหลักระบาดวิทยา
 2018-08-07 2018-08-07 08:30:00 - 16:30:00 วราภรณ์ สะอาดบัว Notebook 20  
  ห้องประชุมสิงห์บุรี
cup board
 2018-07-13 2018-07-13 09:00:00 - 16:30:00 สุวรรณา ดวงสว่าง Notebook 30  
  ห้องประชุมพรหมบุรี
ประชุม SP สุขภาพจิต
 2018-07-31 2018-07-31 09:00:00 - 16:00:00 สุภาวดี ตั้งเจริญ บันทึกภาพ 18  
  ห้องประชุมอินทร์บุรี
จัดทำยุทธศาสตร์จังหวัด
 2018-07-13 2018-07-13 08:30:00 - 16:30:00 ดวงกมล ศรีละกูล ไม่ต้องการ 20  
  ห้องประชุมพรหมบุรี
pmqa
 2018-07-13 2018-07-13 09:00:00 - 16:30:00 ศิริเนตร สุขดี Notebook 15  
  ห้องประชุมสิงห์บุรี
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 2/61
 2018-08-09 2018-08-09 13:30:00 - 16:30:00 อัจฉรา อินทิม บันทึกภาพ 25  
  ห้องประชุมพรหมบุรี
ติดตามงานทันตสาธารณสุข
 2018-07-11 2018-07-11 13:30:00 - 16:30:00 มะลิ ชาญณรงค์ Notebook 15  
  ห้องประชุมพรหมบุรี
ประชุมหน่วยแพทย์เซนคาเบรียล
 2018-07-10 2018-07-10 13:00:00 - 16:30:00 อรุณศรี พิพิธพัฒนากร Notebook และ โปรเจคเตอร์ 15  
  ห้องประชุมสิงห์บุรี
สอบเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนวก.พัสดุ
 2018-08-07 2018-08-07 08:30:00 - 12:00:00 กุลชญา ทรัพย์โฉม ไม่ต้องการ 40  
  ห้องประชุมพรหมบุรี
พิจารณาดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
 2018-07-10 2018-07-10 10:00:00 - 11:00:00 กุลชญา ทรัพย์โฉม ไม่ต้องการ 5  
  ห้องประชุมสิงห์บุรี
นักสร้างสุขขององค์กร
 2018-07-20 2018-07-20 08:30:00 - 16:30:00 ประสิทธิ์ วงศ์สกุลเกียรติ บันทึกภาพ 50  

Total : 1108 Record : 56 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ] Next>>