>>> ตรวจสอบห้องได้จาก วันที่ ถึง
ห้องประชุม เรื่องที่ประชุม วันที่ ถึงวันที่ เวลา ผู้จอง ต้องการ จำนวน[คน]
  ห้องประชุมพรหมบุรี
ประชุมการตั้งค่าระบบ thai refer
 2018-04-25 2018-04-25 08:30:00 - 12:00:00 รัตน์วลี ดียิ่ง Notebook 10  
  ห้องประชุมสิงห์บุรี
pmqa
 2018-04-20 2018-04-20 00:00:00 - 00:00:00 ศิริเนตร สุขดี Notebook 20  
  ห้องประชุมพรหมบุรี
SPยาเสพติด
 2018-05-11 2018-05-11 13:00:00 - 16:00:00 สุภาวดี ตั้งเจริญ Notebook 20  
  ห้องประชุมพรหมบุรี
วางแผน LD
 2018-05-18 2018-05-18 00:00:00 - 00:00:00 สุภาวดี ตั้งเจริญ Notebook 20  
  ห้องประชุมอินทร์บุรี
HDC 4/2561
 2018-04-20 2018-04-20 13:00:00 - 16:30:00 ดวงกมล ศรีละกูล ไม่ต้องการ 30  
  ห้องประชุมสิงห์บุรี
พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ER เกี่ยวกับเรื่องNational Triage
 2018-05-28 2018-05-28 08:30:00 - 16:30:00 วันเฉลิม สมัครวงษ์ Notebook 80  
  ห้องประชุมสิงห์บุรี
พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ER เกี่ยวกับเรื่องNational Triage
 2018-05-21 2018-05-21 08:30:00 - 16:30:00 วันเฉลิม สมัครวงษ์ Notebook 80  
  ห้องประชุมพรหมบุรี
บริหารตำแหน่งว่าง
 2018-04-20 2018-04-20 08:45:00 - 11:00:00 ภิญญาพัชญ์ บุญคง ไม่ต้องการ 10  
  ห้องประชุมพรหมบุรี
ประชุมเรื่อง 100 ปี การสาธารณสุขไทย
 2018-04-18 2018-04-18 13:00:00 - 16:30:00 วราภรณ์ สะอาดบัว Notebook 20  
  ห้องประชุมอินทร์บุรี
ประชุมคณะกรรมพัฒนางานวิจัย
 2018-04-26 2018-04-18 13:30:00 - 16:30:00 ศิริเนตร สุขดี Notebook 30  
  ห้องประชุมสิงห์บุรี
ประชุม ชมรม อสม. จังหวัดสิงห์บุรี
 2018-05-16 2018-05-16 09:00:00 - 15:00:00 ไชยรัตน์ แย้มศิริ Notebook และ โปรเจคเตอร์ 70  
  ห้องประชุมสิงห์บุรี
ประชุม ชมรม อสม. จังหวัดสิงห์บุรี
 2018-05-23 2018-04-18 09:00:00 - 15:00:00 ไชยรัตน์ แย้มศิริ Notebook และ โปรเจคเตอร์ 70  
  ห้องประชุมสิงห์บุรี
LTC
 2018-05-17 2018-04-17 08:30:00 - 16:30:00 วราวรรณ์ เจริญพร Notebook และ โปรเจคเตอร์ 30  
  ห้องประชุมสิงห์บุรี
LTC
 2018-05-18 2018-05-18 08:30:00 - 16:30:00 วราวรรณ์ เจริญพร Notebook และ โปรเจคเตอร์ 30  
  ห้องประชุมอินทร์บุรี
ซักซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติการรับ-จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
 2018-04-18 2018-04-18 14:00:00 - 15:30:00 สาวินี เขียวรี โปรเจคเตอร์ 20  
  ห้องประชุมพรหมบุรี
pmqa
 2018-04-19 2018-04-19 13:30:00 - 16:30:00 ศิริเนตร สุขดี Notebook 8  
  ห้องประชุมพรหมบุรี
คัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณ
 2018-04-30 2018-04-30 10:00:00 - 11:00:00 กุลชญา ทรัพย์โฉม Notebook และ โปรเจคเตอร์  
  ห้องประชุมพรหมบุรี
การบริหารตำแหน่งว่าง
 2018-04-10 2018-04-10 14:30:00 - 16:30:00 ประสิทธิ์ วงศ์สกุลเกียรติ Notebook 10  
  ห้องประชุมอินทร์บุรี
ประชุมทีมทีมสหวิชาชีพดูแลผู้ป่วย XDR-TB
 2018-04-09 2018-04-09 11:00:00 - 13:00:00 อัจฉรา อินทิม ไม่ต้องการ 30  
  ห้องประชุมอินทร์บุรี
พิจารณาผลการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑
 2018-04-04 2018-04-04 13:00:00 - 16:00:00 ประสิทธิ์ วงศ์สกุลเกียรติ Notebook และ โปรเจคเตอร์ 25  

Total : 994 Record : 50 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ] Next>>