>>> ตรวจสอบห้องได้จาก วันที่ ถึง
ห้องประชุม เรื่องที่ประชุม วันที่ ถึงวันที่ เวลา ผู้จอง ต้องการ จำนวน[คน]
 
ประชุมวางแแผน PCCO
 2018-10-05 2018-10-05 10:00:00 - 12:00:00 สุภาวดี ตั้งเจริญ Notebook 18  
  ห้องประชุมสิงห์บุรี
ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก ประจำจังหวัดสิง
 2018-10-01 2018-10-01 15:30:00 - 16:30:00 ปิยะนุช น้อยโสภณ Notebook 15  
  ห้องประชุมพรหมบุรี
ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก ประจำจังหวัดสิง
 2018-10-02 2018-10-02 10:00:00 - 16:30:00 ปิยะนุช น้อยโสภณ Notebook และ โปรเจคเตอร์ 15  
  ห้องประชุมอินทร์บุรี
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562
 2018-10-01 2018-10-01 08:30:00 - 12:00:00 ยุภา พวกอิ่ม Notebook 50  
  ห้องประชุมสิงห์บุรี
ประชุมชี้แจงกองทุนปี 2562
 2018-10-24 2018-10-24 09:00:00 - 16:30:00 สุวรรณา ดวงสว่าง Notebook 80  
  ห้องประชุมพรหมบุรี
หารือ
 2018-09-27 2018-09-24 14:00:00 - 16:00:00 ปิยนุช มีชาญ ไม่ต้องการ 5  
  ห้องประชุมพรหมบุรี
ประชุมคณะทำงาน CFO
 2018-09-24 2018-09-24 12:00:00 - 16:30:00 สุวรรณา ดวงสว่าง Notebook 10  
  ห้องประชุมพรหมบุรี
วางแผนโครงการซึมเศร้า สมองเสื่อม สูงอายุ
 2018-10-01 2018-10-01 13:00:00 - 16:00:00 สุภาวดี ตั้งเจริญ Notebook 12  
  ห้องประชุมสิงห์บุรี
คณะกรรมการโรงเรียนต้นแบบลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
 2018-10-08 2018-10-08 13:30:00 - 16:30:00 วันเฉลิม สมัครวงษ์ Notebook 40  
  ห้องประชุมพรหมบุรี
คณะกรรมการพิจารณาการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติยา
 2018-10-05 2018-10-05 09:00:00 - 12:00:00 อุสาห์ จันทรวิจิตร Notebook 8  
  ห้องประชุมพรหมบุรี
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการหมอชวนวิ่ง
 2018-10-05 2018-10-05 13:30:00 - 16:30:00 ชิดชนก น้อยโสภณ Notebook และ โปรเจคเตอร์ 20  
  ห้องประชุมพรหมบุรี
cupboard
 2018-09-21 2018-09-21 13:30:00 - 16:30:00 ทรรศนะ เอมสมบูรณ์ Notebook 25  
  ห้องประชุมอินทร์บุรี
ประชุมติดตามงบลงทุน
 2018-09-17 2018-09-17 13:00:00 - 16:30:00 จตุพร แก้วเขียว Notebook 20  
  ห้องประชุมพรหมบุรี
ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก ประจำจังหวัดสิง
 2018-09-27 2018-09-27 14:00:00 - 16:30:00 ปิยะนุช น้อยโสภณ Notebook และ โปรเจคเตอร์ 15  
  ห้องประชุมอินทร์บุรี
ประชุมคณะกรรมการ CHRO
 2018-09-17 2018-09-17 10:00:00 - 10:00:00 ประสิทธิ์ วงศ์สกุลเกียรติ ไม่ต้องการ 20  
  ห้องประชุมพรหมบุรี
(Medication Management and Storage:MMS)
 2018-09-12 2018-09-12 13:00:00 - 16:30:00 อุสาห์ จันทรวิจิตร Notebook 10  
  ห้องประชุมอินทร์บุรี
ประชุมเตรียมความพร้อมทีมพัฒนาพระ อสว. (ทีมทุกระดับ)
 2018-09-27 2018-09-27 08:30:00 - 16:30:00 ชิดชนก น้อยโสภณ Notebook และ โปรเจคเตอร์  
  ห้องประชุมสิงห์บุรี
ประชุมเตรียมความพร้อมพัฒนาสุขภาพพระสงฆ์ (ระดับจังหวัด)
 2018-09-17 2018-09-17 08:30:00 - 16:30:00 ชิดชนก น้อยโสภณ Notebook และ โปรเจคเตอร์ 90  
  ห้องประชุมสิงห์บุรี
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทย
 2018-09-18 2018-09-18 08:30:00 - 12:00:00 ฉัตรฎา บุตรตุ้ม Notebook และ โปรเจคเตอร์ 40  
  ห้องประชุมพรหมบุรี
ติดตามงานทันตสาธารณสุข
 2018-09-17 2018-09-17 09:00:00 - 15:00:00 มะลิ ชาญณรงค์ Notebook 10  

Total : 1184 Record : 60 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>