>>> ตรวจสอบห้องได้จาก วันที่ ถึง
ห้องประชุม เรื่องที่ประชุม วันที่ ถึงวันที่ เวลา ผู้จอง ต้องการ จำนวน[คน]
  ห้องประชุมพรหมบุรี
คณะกรรมการคณะที่ 2 การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
 2018-01-26 2018-01-26 13:30:00 - 16:30:00 ไชยรัตน์ แย้มศิริ Notebook 10  
  ห้องประชุมสิงห์บุรี
ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ
 2018-01-30 2018-01-30 13:00:00 - 16:30:00 ยุภา พวกอิ่ม Notebook 50  
  ห้องประชุมอินทร์บุรี
NCD Board
 2018-01-29 2018-01-29 13:00:00 - 16:30:00 ทิพวรรณ ทองศรีนาค โปรเจคเตอร์ 40  
  ห้องประชุมอินทร์บุรี
ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบ SMS
 2018-01-19 2018-01-19 08:30:00 - 12:00:00 ดวงกมล ศรีละกูล ไม่ต้องการ 40  
  ห้องประชุมสิงห์บุรี
การบันทึกข้อมูลการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย
 2018-02-09 2018-02-09 13:00:00 - 16:30:00 ฉัตรฎา บุตรตุ้ม Notebook และ โปรเจคเตอร์ 60  
  ห้องประชุมอินทร์บุรี
คณะกรรมการ pp
 2018-01-19 2018-01-19 13:30:00 - 16:30:00 นงลักษณ์ เกตุแก้ว บันทึกภาพ 20  
  ห้องประชุมสิงห์บุรี
คณะกรรมการ Service plan สาขาที่ 15 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
 2018-01-22 2018-01-22 13:00:00 - 16:30:00 ไชยรัตน์ แย้มศิริ Notebook 50  
  ห้องประชุมพรหมบุรี
ศึกษาดูงาน รพ.บ้านหมี่
 2018-01-22 2018-01-22 08:30:00 - 12:00:00 ดวงกมล ศรีละกูล ไม่ต้องการ 15  
  ห้องประชุมพรหมบุรี
คณะกรรมการเมืองสมุนไพร
 2018-01-23 2018-01-23 10:00:00 - 12:00:00 ฉัตรฎา บุตรตุ้ม Notebook และ โปรเจคเตอร์ 15  
  ห้องประชุมพรหมบุรี
web conference
 2018-01-18 2018-01-18 08:00:00 - 16:30:00 วันเฉลิม สมัครวงษ์ Notebook 10  
  ห้องประชุมอินทร์บุรี
ประชุมกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ
 2018-01-17 2018-01-17 09:30:00 - 12:00:00 กุลชญา ทรัพย์โฉม ไม่ต้องการ 6  
  ห้องประชุมพรหมบุรี
อบรมการใช้งาน QR Code อ่านไฟล์เอกสารประกอบการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดการใช้กระดาษ
 2018-01-11 2018-01-11 13:00:00 - 16:30:00 ดวงกมล ศรีละกูล ไม่ต้องการ 30  
  ห้องประชุมพรหมบุรี
คณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์
 2018-01-17 2018-01-17 10:00:00 - 12:00:00 ไชยรัตน์ แย้มศิริ ไม่ต้องการ 10  
  ห้องประชุมอินทร์บุรี
ซ้อมแผน EOC
 2018-01-23 2018-01-23 08:00:00 - 17:00:00 ถาวร ปานเพ็ชร์ Notebook 30  
  ห้องประชุมสิงห์บุรี
อบรมครู ป.3
 2018-02-03 2018-02-03 08:00:00 - 16:00:00 สุภาวดี ตั้งเจริญ Notebook 50  
  ห้องประชุมสิงห์บุรี
EOC
 2018-01-16 2018-01-16 08:30:00 - 16:30:00 ถาวร ปานเพ็ชร์ Notebook 60  
  ห้องประชุมสิงห์บุรี
อบรม ครู ป.2
 2018-01-27 2018-01-27 08:00:00 - 16:00:00 สุภาวดี ตั้งเจริญ Notebook 50  
  ห้องประชุมอินทร์บุรี
ประชุมเครือข่ายนักกฎหมายเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
 2018-02-12 2018-02-12 13:30:00 - 16:30:00 ปิยนุช มีชาญ ไม่ต้องการ 15  
  ห้องประชุมพรหมบุรี
 2018-01-09 2018-01-09 13:00:00 - 16:30:00 จุฑานุช ศรีประทุมรักษ์ Notebook  
  ห้องประชุมพรหมบุรี
สุขภาพจิต
 2018-01-10 2018-01-10 13:30:00 - 16:30:00 ชิดชนก น้อยโสภณ Notebook และ โปรเจคเตอร์ 20  

Total : 876 Record : 44 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ] Next>>