Responsive image
...วิสัยทัศน์และพันธกิจ


ลักษณะขององค์กร

เป็นโรงพยาบาลระดับ F2 จำนวน 30 เตียง ให้บริการครอบคลุมอำเภอบางระจัน และอำเภอใกล้เคียง ในระดับปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ไม่มีผ่าตัดใหญ่ บริหารงานในลักษณะเครือข่าย (Distric health board)


บริการหลัก

ให้บริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูและคุ้มครองผู้บริโภคแบบองค์รวม บำบัดสารเสพติด แพทย์แผนไทย กายภาพบำบัด ระบบส่งต่อ การประสานงานระหว่างเครือข่ายบริการสุขภาพท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน


วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลคุณภาพได้มาตรฐาน บริการประทับใจ


พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริหารและวิชาการให้มีประสิทธิภาพ

2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ


ค่านิยม

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีคุณภาพและความสุข

2. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน