Details

    คำสั่งจังหวัดสิงห์บุรีที่ 1400/2565 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามข้อกำหนดออกตามในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 46)

  • วันที่ประกาศ 0000-00-00
  • ผู้ลงข่าว ธนัท ภัทรไพรศาล
  • link http://www.singburi.go.th/covid19/archives/13364
  • ไฟล์แนบ D-1656666598_9712.JPG...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...

โรงพยาบาลบางระจัน เลขที่ 41 หมู่ที่ 6 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130 โทร 036-814-755 ต่อประชาสัมพันธ์ กด 0

Copyright © 2022 bangrachanhospital Office . By งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ