คนไทยสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ด้วย หมอพร้อม DID